JOSIP ŠIMIĆ: Za koja krivična djela se tereti lutak prostitutak Semir Efendić?

Autor: Josip Šimić

SARAJEVO - Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH Tužiteljstvo Kantona Sarajevo tereti: Efendić Semira, načelnika općine Novi Grad Sarajevo, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo„Dogovor za učinjenje krivičnih djela“ iz člana 338. Krivičnog zakona Federacije BiH, u svezi sa krivičnim djelima „Krivičnog djela Udruživanje radi činjenjenja krivičnih djela“ iz člana 340. Krivičnog zakona Federacije BiH, u svezi sa krivičnim djelima „Krivičnog djela mučenje i ubijanje životinja“ iz člana 318. stav 2 Krivičnog zakonaFederacijeBiH, „Krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH, u svezi sa krivičnim djelom„Pronevjera u službi iz člana 384. Krivičnog zakona Federacije BiH. Pored njega, po Krivičnom zakonu F BiH tereti se i više lica uz Semira Efendića i to: Smajić Muhameda, Duraković Ramiza, Šukalo Amila, Mrkulić, Ismo Edina i više N. N. – svi zajedno na čelu s prvoosumnjičenim Efendić Semirom dovode se u vezu sa krivičnim djelima iz člana 338., 340., 272., 384., 318. stav 1, 385., 390. Krivičnog zakona Federacije BiH – krivična djela kažnjiva dugotrajnom kaznom zatvora.

Javno poduzeće za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu općine Novi Grad Sarajevo „Lokom“ d. o. o. Sarajevo je pravna osoba u vlasništvu općine Novi Grad Sarajevo, upisana u sudski registar pod matičnim brojem 65 – 01 – 1535 – 09.

Dana 30. 05. 2013. godine u sklopu J. P. „Lokom“ počeo je sa radom „higijenski servis“. Sukladno odredbama člana 29 (Higijenski servis) Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, higijenski servis ima funkciju da napuštene i izgubljene životinje skupljaju zaposleni u higijenskom servisu tako da životinji nanose najmanje bola i patnji i predaju ih u skloništa za životinje. U FBiH ne postoji šifra djelatnosti za higijenski servis, a što pokazuje i aktualni izvod iz sudskog registra za J. P. „Lokom“ gdje se jasno vidi da J. P. „Lokom“ nije registrirano za vršenje djelatnosti higijenskog servisa. Formiranje tzv. higijenskog servisa u sklopu J. P. „Lokom“ je izvršeno na inicijativu i pod patronatom prvoprijavljenog Efendić Semira, načelnika općtine Novi Grad Sarajevo, koja je ujedno i osnivač J. P. „Lokom“. Upravljanje i nadzor nad radom „higijenskog servisa“ J.P. „Lokom“ vršio je drugoprijavljeni bivši direktor J.P. „Lokom“ Smajić Muhamed i trećeprijavljeni novoimenovani direktor JP „Lokom“ Duraković Ramiz i četvrtoprijavljeni Šukalo Amil, v. d. izvršni direktor J. P. „Lokom“, koji također vrše i financijsku kontrolu i financiranje nad radom „higijenskog servisa“.

U proračunu za 2013. godinu općtine Novi Grad Sarajevo planiran je tekući transfer pod ek. kodom 614400 za J. P. „Lokom“ u iznosu od 300 000 KM. Ta sredstva su predviđena i za financiranje rada „higijenskog servisa“ (oko 30 000 KM). S obzirom na to da J. P. „Lokom“ nije registrirano za vršenje djelatnosti higijenskog servisa, jasno se vidi da proračunska sredstva idu za plaćanje fiktivne djelatnosti, odnosno da se radi o krivičnom djelu pronevjera u službi i zloupotreba položaja. Dana 11. 12. 2013. godine u emisiji „Odgovorite ljudima“ emitiranoj na Federalnoj TV, u kojoj su između ostalih gostovali prvopriljavljeni Efendić Semir i D. K., koja je istakla, gore navedena saznanja o nelegalnom radu i funkcioniranju „higijenskog servisa“ u sklopu J.P. „Lokom“ Novi Grad Sarajevo. Prvoprijavljeni Efendić Semir je istakao da navedeni „higijenski servis“ posluje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i, kao „dokaz“ je pokazao tumačenje Zavoda za statistiku FBiH vezano za šifre djelatnosti pod kojima higijenski servis može poslovati. Taj dokument je prvoprijavljeni Efendić Semir pokazao svojim sugovornicima nakon završetka emisije. Radi su o tumačenju Zavoda za statistiku FBiH u kojem stoji da generalno higijenski servis može poslovati pod šifrom koja se odnosi na smještaj, njegu i ishranu kućnih ljubimaca. Djelatnost higijenskog servisa je da napuštene i izgubljene životinje skupljaju zaposleni u higijenskom servisu tako da životinji nanose najmanje bola i patnji i predaju ih u skloništa za životinje. Higijenski servis se formira sa ciljem zbrinjavanja napuštenih životinja, a ne kućnih ljubimaca (član 29 Higijenski servis; Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH). Kućni ljubimci su kategorija životinja koja ima vlasnika i koja je u posjedu vlasnika. Napuštene životinje nemaju vlasnika i o njima su zakonski dužne da skrbe općine, iz ovoga proizilazi da je razlika u djelatnostima vezanim za kućne ljubimce i napuštene životinje suštinska, jer sve usluge prevoza i smještaja kućnih ljubimaca plaćaju njihovi vlasnici, dok usluge prevoza i smještaja napuštenih životinja se plaćaju iz proračunskog novca.

Prvoosumnjičenom Efendić Semiru je stavljeno na znanje, da ta šifra (96.09 – ostale uslužne djelatnosti) u klasifikaciji djelatnosti se ne odnosi na higijenski servis, ali mu je i postavljeno pitanje, da li je upravni organ izdao dozvolu za rad higijenskom servisu, da li mu je Zavod za statistiku FBiH ili BIH dao precizno tumačenje koja se šifra djelatnosti odnosi na higijenski servis i da li su sve dozvole za rad prikupljene i predate nadležnom sudu za upis u sudski registar sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH. Na ova pitanja Efendić nema odgovora. Vjerojatno zbog toga, što odgovore čuva za Tužiteljstvo KS. Prvoprijavljeni Efendić Semir je rekao da od svega navedenog ima samo tumačenje koje isti ima. Kako se kriminalom Semira Efendića bavimo već duže vrijeme, također, dana 26. 11. 2013. godine smo sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH od općinske službe za općtu upravu i općinske službe za privredu financije i inspekcijske poslove općine Novi Grad Sarajevo tražili da nam dostave slijedeću dokumentaciju i informacije: proračun općine Novi Grad Sarajevo za 2013. godinu, Izvještaj o izvršenju proračuna općine Novi Grad Sarajevo za 2013. godinu, Informaciju da li je općina Novi Grad Sarajevo izdala dozvolu za rad „higijenskom servisu“ J.P. „Lokom“ Novi Grad i ukoliko jeste, primjerak dozvole, fakture koje je do dana prijema navedenog zahtjeva J.P. „Lokom“ Novi Grad ispostavilo općini Novi Grad za financiranje potreba „higijenskog servisa“.

Odgovor smo dobili, koji datira na 06. 01. 2014. Godine, a poslan 08. 01. 2014 u kojem stoji da proračun općine Novi Grad Sarajevo možemo pronaći u Službenom listu Kantona Sarajevo, a da se za traženi primjerak dozvole za rad i fakture koje je do dana prijema navedenog zahtjeva J.P. „Lokom“ Novi Grad ispostavilo općini Novi Grad za financiranje potreba „higijenskog servisa“, obratimo J. P. „Lokom“ Novi Grad Sarajevo. Kršenjem Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH i odbijanjem da nam dostave tražene informacije općinske službe su jasno pokazale da kriju zatražene dokumente (opravdana je sumnja da tražene dokumente nemaju, posebno dozvolu za rad higijenskog servisa).

O odbijanju dostavljenja tražene dokumentacije je obavješten i ombudsmen za ljudska prava, jer je prekršen Zakon o slobodi pristupa informacijama FBIH kako u pogledu odbijanja da se dostave tražene navedene informacije, tako i samoj formi obavijesti, koja nije donesena u formi rješenja sa poukom o pravnom lijeku, nego u formi dopisa – obavijesti. Napominjemo, da samo u međuvremenu, preko našeg posrednika upitali prvoprijavljenog Efendić Semira zbog čega nam navedena dokumentacija nije dostavljena, odgovor je bio da „će vidjeti zbog čega službe nisu postupile po zahtjevu“, iako je on taj koji kao općinski načelnik potpisuje rješenje za dostavu informacija i dokumentacije, što po prijemu odgovora od općine Novi Grad Sarajevo nije bio slučaj. Odgovor na zahtjev za dostavu informacija nije dostavljen u formi rješenja za poukom o pravnom lijeku što jasno ukazuje, da su službenici općinskih službi, a po naredbi prvoprijavljenog Efendić Semira, pokušali da upućivanjem na JP „Lokom“ d. o. o. prikriju kriminalne tragove.

Jasno je da bi se dostavljanjem traženih dokumenata – odnosno priznanjem da ne postoji dozvola za rad, kao i ostala potrebna dokumentacija za rad higijenskog servisa, dodatno potvrdili navodi izneseni u Optužnom izvještaju, kako se kriminalnoj organizaciji Efendić i drugima stavlja na teret. Dokazi o ovome nalaze se u: Odluci o usvajanju statuta Javnog poduzeća za upravljanje, zaštitu i održavnje objekata u vlasništvu općine Novi Grad Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 15/13), aktualni izvod iz sudskog registra Opštinskog suda u Sarajevu od 21. 10. 2013.,godine, screen shot web stranice www.lokom.ba : Lokom 1, Lokom 2, Lokom 3., zatim snimak emisije „Odgovorite ljudima“ emitovane na Federalnoj TV, dana 11. 12. 2013. u 20. 10. Sati, te odgovor općine Novi Grad Sarajevo na naš Zahtjev za pristup informacijama.

Od dana formiranja „higijenskog servisa“ u sklopu J. P. „Lokom“ navedeni „higijenski servis“ ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i Pravilnikom o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi BiH. Prvenstveno „higijenski servis“ nema dozvolu za rad, kao potrebnu dokumentaciju, propisanu Zakonom o privrednim društvima FBiH. Financiranje nelegalne „tvorevine i njenog rada“ se financira iz proračunskih sredstava – novca poreznih obveznika. Od dana formiranja „higijenskog servisa“ u sklopu J. P: „Lokom“ postoje mnogobrojne nezakonitosti u radu „higijenskog servisa“, a koje jasno dokazuju da higijenski servis služi kao paravan za izvlačenje proračunskog novca. Vršenje nezakonitih radnjih se ogleda u tome da napuštene životinje – napušteni psi koje bivaju uhvaćeni od strane radnika „higijenskog servisa“ nestaju pod nerazjašnjenim okolnostima i to na način da higijenski servis hvata bez ikakvog reda napuštene pse, da djeluju po prijavama građana, za koje nemaju ni zakonski osnov ni mogućnosti i kapacitete da postupaju po istim.

psi13042017

Prema navodima uposlenika higijenskog servisa „psi se vode u sklonište za napuštene životinje u Gladnom Polju ili se vode u Kantonalno javno poduzeće „Veterinarska stanica“ – ambulanta „Stup“. Činjenica je, određeni broj pasa odveden u „prihvatilište za napuštene životinje“ u Gladnom Polju, koje također nelegalno funkcionira i čiji će rad i finansiranje biti predmet druge istrage. Broj pasa koje su radnici pomenutog higijenskog servisa doveli u „prihvatilište u Gladnom Polju“ je minoran, dok se procjenjuje da su stotine napuštenih pasa nestale sa područja grada Sarajeva od trenutka formiranja higijenskog servisa JP „Lokom“, jer „higijenski servis“ djeluje i van granica oćtine Novi Grad Sarajevo. Također, radnici „higijenskog servisa“ ne vode pse u „prihvatilište“ u Gladnom Polju od 01. 01. 2014. godine.

Dokazi o ovome nalaze se na videu i fotografiji (naziv file Capture 12) na kojem se vidi da volonteri koji se brinu o psima u Gladnom Polju komentiraju da „higijenski servis“ JP „Lokom“ ne dovodi pse u „prihvatilište“ u Gladnom Polju. Također, J. P. „Lokom“ ne daje izvode iz evidencije o napuštenim psima koje su uhvatili, a koju su po zakonu dužni voditi. S obzirom na ovo stanje i na to da se velikom broju napuštenih pasa koji su zadnji put viđeni kako ih hvataju radnici „higijenskog servisa“ J. P. „Lokom“ gubi svaki trag, postoji osnov sumnje da se radi vršenju krivičnog djela Mučenje i ubijanje životinja iz člana 318, stav 2, Krivičnog zakona FBiH. Šukalo Amil v. d. izvršnog direktora JP „Lokom“ Novi Grad je u više navrata za medije potvrdio da „higijenski servis“ vrši „čišćenje terena“ od napuštenih pasa, kao i da mnogi psi se odvode u Kantonalno javno poduzeće „Veterinarska stanica“ – ambulanta „Stup“na veterinarsku obradu.

Većina pasa koja je u periodu od formiranja „higijenskog servisa“ nestala sa područja općine Novi Grad Sarajevo, ali i drugih sarajevskih općina je bila veterinarski obrađena (kastrirana/sterilisana, vakcinisana i obilježena markicama sa brojem). Prema saznanjima kojima raspolažemo, Mrkulić Mustafa, veterinar u veterinarskoj stanici „Stup“ vrši nelegalnu eutanaziju napuštenih životinja – ubija napuštene životinje iz koristoljublja. S obzirom da eutanazija napuštenih životinja bez medicinskog razloga koji je utvrdio ovlašteni službeni veterinar, predstavlja ubijanje životinja sa predumišljajem, a zbog sticanja imovinske koristi Mrkulić Mustafa opetovano krši član 318 stav 2 (Mučenje i ubijanje životinja) Krivičnog zakona FBiH. Mrkulić Mustafa je gostujući u emisiji „Zabranjeni forum“ koja je emitirana na TV Pink BiH 12. 12. 2013. godine u 22: 00 sati priznao da surađuje s higijenskim servisom J.P. „Lokom“ Novi Grad, kao i da se vrše kontinuirane eutanazije pasa.

Dokazi o ovome nalaze se na: Snimaku emisije „Zabranjeni forum“ emitovane na Pink TV, dana 12. 12. 2013. u 22. 00. Sati, te, 13 fotografija napuštenih pasa smještenih u kavezima u Veterinarskoj stanici Stup fotografirane 07. 12. 2013. godine.

U periodu od formiranja „higijenskog servisa“ do danas u kojem nestaje veliki broj napuštenih pasa, vrši se fakturiranje usluga „higijenskog servisa“ prema općini Novi Grad Sarajevo. Također, higijenski servis J. P. „Lokom“ svoj rad je proširio i na ostale općine u Gradu Sarajevu. Edin Ismo i N. N. osobe pse hvataju i voze u motornim vozilima marke Skoda (broj registarskih tablica E83 – E – 276)i mažda (broj registarskih tablica T82 – O – 623).Od dana formiranja „higijenskog servisa“ u sklopu JP „Lokom“ mnogobrojni aktivisti za prava životinja, zaštitari, ali i građani koji su protiv organizovanog kriminala koji se odvija u svim sferama društva pa tako i oblasti zaštite životinja i „provedbe“ Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH su prijavljivali ilegalan rad „higijenskog servisa“, ali višestruke fizičke napade kojima su bili izloženi od strane radnika navedenog „higijenskog servisa“ Edina Isme, kao i više N. N. osoba koji su hvatači pasa sa Edinom Ismom. Prilikom prijavljivanja izvršenja različitih krivičnih djela građani su se opetovano susretali s neskrivenim obstrukcijama od strane policijskih službenika, a posebno policijskih službenika uposlenih u Policijskoj stanici Novi Grad Sarajevo.

Tom prilikom policijski službenici su odbijali da dođu na lice mjesta, da utvrde okolnosti događaja, da sačine službenu zabilješku, da sačine standardizirani policijski izvještaj, da pozovu ovlaštene službene osobe Kriminalističke policije, da obavijeste dežurnog tužiteja, tj. prekršili su niz odredbi Zakona o krivičnom postupku FBiH, Pravilnika o postupanju ovlaštenih službenih osoba MUP KS, Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti pripadnika MUP KS. Dana 25.10.2013. godine oko 11:30 sati u naselju Otoka (Sarajevo) je Irena Oreb je uočila kako radnici „higijenskog servisa“ neovlašteno hvataju štene.

Tom prilikom je upozorila radnike „higijenskog servisa“ da je svjesna da rade nelegalno i da će ih prijaviti nadležnoj policijskoj stanici. Radnik „higijenskog servisa“ je građanki uputio niz prijetnji. Po dolasku na lice mjesta policijskih službenika uputila je pitanje policajcu “da li će od radnika higijenskog servisa tražiti nalog po kojem on smije hvatati pse”, od policajca dobila je odgovor da mu nalog nije potreban, jer citiram: “ja kada vidim ovakvo vozilo, meni je to dovoljno da znam da oni imaju nalog”. Na snimku se jasno vide radinici „higijenskog servisa“ kako odvode štence, dok gospođa Oreb vodi dijalog za policajcima. Higijenski servis može samo hvatiti štence ukoliko postoji prihvatilište za napuštene životinje formirano sukladno odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i Pravilnika o formiranju i uvjetima koje moraju ispunjvati prihvatilišta za napuštene životinje BiH. Štenci mlađi od 6 mjeseci ne smiju biti podvrgnuti veterinarskoj obradi kastracije/sterilizacije.

Dana 24. 11. 2013. u kasnim noćnim satima radnici higijenskog servisa su „naguravali“ auto Lade Marjanac marke Fiat, tip Punto u pokušaju da ilegalno uđu u Kantonalnu veterinarsku stanicu Stup. U automobili su se nalazile Lada Marjanac, Jelena Paunović i Arijana Arifović. Za vrijeme napada na gospođice Marjanac, Paunović i Arifović, više puta su morale da pozivaju Policijsku stanicu Ilidža i da traže zaštitu, policijski službenici su odbijali da izvršavaju zakonom propisane obveze. Policijski službenici su napoljetku reagirali nakon niza poziva kada su napadnute gospođice jasno ukazale na to da će situacija eskalirati teškim oblikom nasilja.

Gore navedeni slučajevi pokazuju da radnici „higijenskog servisa“ krše član 318 Krivičnog zakona FBiH, ali i da pse vode u Veterinarsku stanicu „Stup“, odakle im se gubi svaki trag. Prema informacijama kojima raspoložemo, Mrkulić Mustafa pse koje dovode lica Ismo Edin i više NN lica eutanazira po završetku radnog vremena, a leševi pasa se voze na gradsku deponiju u Sarajevu. Svjedoci koji su navedeni u ovoj krivičnoj prijavi su u mnogo navrata vidjeli pse u kavezima u Veterinarskoj stanici „Stup“, kojima se poslije toga gubi svaki trag. Svi uposlenici KJP „Veterinarska stanica“ su upoznati da Mrkulić Mustafa protivno zakonskim odredbama eutaniza napuštene životinje i tako čini krivično djelo iz člana 318 stav 2 Krivičnog zakona FBiH (Mučenje i ubijanje životinja). Iako mnogi navode da imaju bojazan da će izgubiti posao ukoliko progovore o navedenim krivičnim djelima i počiniteljima isti, to nije opravdanje, jer svojom šutnjom prikrivaju izvršenje navedenih krivičnih djela i počinitelja.

efendic-sda13042017

Dokaz: Video prilog, koji posjedujemo na kojem se vidi kako Ismo Edin i više NN lica hvataju štene, ali segmenti gore navedenog događaja kada je Irena Oreb bila izložena maltretiranju kako petoprijavljenog i sedmoprijavljenih, tako i policajaca koji su došli na lice mjesta (naziv file – a TV prilog o napuštenim psima i lobističkim pritiscima na bh. parlamentarce, 03-11).

Svjedokinji Turalić Ameli je direktor JKP „Veterinarska stanica“, Kazazović Jasmin, pokazao naloge za eutanaziju napuštenih životinja koje je potpisao Mrkulić Mustafa. Nalog za eutanaziju jedino može potpisati ovlašteni službeni veterinar. Za svaku izvršenu eutanaziju se fakturiraju kako sredstva za eutanaziju, tako i samo izvršenje eutanazije, koje se plaća iz proračunskog novca. Također, u JP „Lokom“ Sarajevo postoji cijenovnik usluga higijenskog servisa, a građani mogu doći i platiti da se određeni pas odvede sa lokacije na kojoj se nalazi. Djelatnost higijenskog servisa se plaća proračunskim novcem ukoliko je higijenski servis formiran sukladno pozitivnim zakonskim propisima. „Higijenski servis“ ne samo da je formalno – pravno nelegalan, nego služi kao paravan za krađu novca od građana na dva načina: izvlačenjem proračunskog novca za njegovo financiranje i brutalnom krađom novca o građana za „usluge“ koje ne mogu da vrše.

Također „higijenski servis“ JP „Lokom“ će nelegalne aktivnosti obavljati i na području općine Hadžići, što jasno ukazuje na konstantnu ekspanziju nelegalnog rada i kriminalnih aktivnosti. Shema kriminalni aktivnosti je jasna: „higijenski servis“ JP „Lokom“ hvata napuštene pse koje potom vodi na ubijanjeu JKP „Veterinarska stanica“ – ambulanta Stup. JP „Lokom“ koji se financira iz proračuna općine Novi Grad Sarajevo fakturiše hvatanja napuštenih pasa preko formalno – pravno nepostojećeg higijenskog servisa, a JKP „Veterinarska stanica“ fakturira nepostojeće veterinarske obrade (međutim psi se veterinarski ne obrađuju, nego ubijaju).

Sve ilegalne aktivnosti prate i dokumentaciju koju potpisuju prvoprijavljeni, drugoprijavljeni, trećeprijavljeni, petoprijavljeni, šestorpijavljeni, aIsmo Edin i sedmoprijavljena lica su „logistička podrška“. Proračunski novac koji je isplaćen za financiranje ilegalnih aktivnosti ne može biti prikazan u financijskoj dokumentaciji, s obzirom da je osnov za njegovu isplatu ilegalna aktivnost, što jasno upućuje na to da osobe koje su kao izvršitelji krivičnih djela navedeni u ovom tekstu, proračunski novac koriste za sebe u privatne svrhe. Ovaj slučaj velikog kriminalnog intenziteta, može potvrditi preko 15 svjedoka, čija imena nećemo navoditi, koji će vjerojatno biti svjedoci Tužiteljstva KS protiv Efendić Semira i drugih osumnjičenih. Svi dokazi, a u čijem smo posjedu i mi, nalaze se u Tužiteljstvu KS.

Autor: Josip Šimić

ZADNJE VIJESTI