Hariju i Deenu više se neće uplaćivati doprinosi iz Budžeta KS

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo donijelo je danas rješenja o prestanku prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Hajrudinu Varešanoviću i Fuadu Backoviću jer ne ispunjavaju zakonske obaveze.

“Naime, 31. ožujka 2019. godine istekao je rok po Zakonu o istaknutim samostalnim umjetnicima ( član 14., stav 3.) do kada je Hajrudin Varešanović bio obavezan Stručnoj komisiji za sticanje, reviziju, mirovanje i prestanak statusa istaknutih samostalnih umjetnika dostaviti ovjerenu izjavu nadležnog organa, datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću, da je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario prihod manji od dvostrukog godišnjeg prosjeka neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo, jer upravo po tom osnovu samostalni umjetnik ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Stoga je Ministarstvo kulture i sporta KS, u skladu sa Zakonom o istaknutim samostalnim umjetnicima i Odlukom o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona Sarajevo, donijelo rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja za Hajrudina Varešanovića”, piše u priopćenju za javnost Vlade KS.

Kako kažu, Fuad Backović također nije ispunio zakonsku obavezu (član 15., stav 1. i član 24., stav 1. Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima) za dostavu potpunog i dokumentiranog dokaza o kontinuiranom umjetničkom djelovanju u prethodnoj kalendarskoj godini.

S obzirom na to da Backović nije dostavio potpun i dokumentiran dokaz o kontinuiranom umjetničkom djelovanju u prethodnoj kalendarskoj godini, Ministarstvo kulture i sporta KS donijelo je Rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje za Fuada Backovića.

Rješenja stupaju na snagu s danom donošenja.

“Ministarstvo kulture i sporta KS redovno ažurira Registar istaknutih samostalnih umjetnika u koji se unosi svaka promjena (mirovanje statusa – neuplaćivanje doprinosa i drugi slučajevi) te će nakon što stručna komisija izvrši provjeru izjava ponovo biti ažuriran”, priopćeno je iz Vlade KS.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI