fbpx

DRUGI FELJTON: PREDMET „DŽENAN MEMIĆ“ – Kantonalni sud još u fazi istrage utvrdio, da Seferovići nemaju veze sa smrću Dženana Memića – Tužilaštvo KS mijenja kvalifikaciju krivičnog djela potkrijepljenog lažnim nalazima…iako su prethodno tvrdili da je riječ o ubistvu!

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, i više krivičnih predmeta, provodi opsežne istražne radnje protiv nekadašnje glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić i drugih, zbog osnovane sumnje, da su u više krivičnih predmeta, postupajući, počinili krivično djelo „Organizirani kriminal“ iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona F BiH u stjecaju sa više krivičnih djela, piše Josip Šimić-Đinđić!

Nekadašnja glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić (danas sudija Suda BiH) je zajedno sa drugima osumnjičena, da je u periodu od mjeseca jula 2015. godine do marta 2019. godine, kada je Odlukom VSTV-a BiH od kraja prosinca 2014. godine do ožujka 2019. godine obavljala funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, i kada je Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH, u smislu člana 2. stav 21. KZ F BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017), organizirala kriminalnu Grupu – formiranoj od strane Burzić Dalide, od najmanje tri osobe i više osoba, a koja je postojala u gore navedenom vremenskom periodu, djelujući u cilju učinjenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, odnosno pet ili teža kazna, formirala, organizirala, nadzirala, usmjeravala i hijerarhijski Grupu osnovala, uz poštivanje interne discipline – za organizirani kriminal – strukturirala, te u Grupi i nad članovima Grupe primat ostvarila, a koju Grupu je organizirala radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, te amnestiranju i zataškavanju najtežih oblika krivičnih djela, vršeći sa svoga moćnog utjecaja odmazdu i osvetu prema svima, koji su ukazivali na ovu organiziranu Grupu, a kojoj Grupi su pristupili kao članovi J.R., A.T., S.B., S.S., S.A., S.K., N.B., Ž.E., S.K., A.K., D.P., J.B., A.R-M., M.Ć., I.P., M.F., A.R., O.Ć., V.H., M.H., O.M., V.Š., S.Č., O.H., Š.K., I.P., Z.K., T.H., Z.M., A.A., S.Ž., J.M., J.Đ.V., D.S., V.Ć., M.F., Š.H., DŽ.H., E. G., S.H., A.Š. N.M., J.B., M.O., S.I., i drugi,

Opis nije dostupan.

 

noseći svijest, intenciju i volju pripadnosti ovoj Grupi, a radi sticanja materijalnih i nematerijalnih interesa sebi i drugima, te ostvarivanja protupravnih interesa, nezakonite moći, dobiti i utjecaja, na nosioce pravosudnih i političkih dužnosnika, montiranjem i fingiranjem istraga i optužnica, pa su prikrivanjem dokaza i počinilaca, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica, podmetali drugima tragove krivičnog djela na koji način su montiranjem izazvali pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji protiv lica za koju su znali da nije učinitelj, vještake i svjedoke iznuđivanjem i zastrašivanjem na lažan iskaz u krivičnom postupku navodili, svjedoke i vještake u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prinude ili obećanjem dara ili kakve druge koristi na lažan iskaz navodili, druge na davanje lažnog iskaza i nalaza podstrekavali, te korist od učinjenog krivičnog djela drugima prikazivali, s ciljem da pomognu počiniocima nakon učinjenog djela lažnim nalazima i iskazima spriječe ili znatno otežaju dokazivanje u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, sakrivali, uništavali ili učinili neupotrebljivim tuđi predmet ili ispravu koja služi dokazivanju, navodili druga lica, da lažno prijave koju određenu osobu da je učinila krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, znajući da ta osoba nije učinitelj, krili počinitelje krivičnih djela, iako su znali, da se za navedena djela može izreći kazna zatvora od tri godine, pomažući počiniocima krivičnih djela, da ne budu otkrivena, te nakon izvršenja krivičnih djela, pružali pomoć učiniteljima krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, zajedno i po međusobnom dogovoru, u sastavu Grupe, dogovarali dva ubistva, učinjenje krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, pripremali sredstva, te u sapočinilaštvu i po uputama, poduzimali izravne radnje, koje su stvarale uvjete za izravno učinjenje, krivičnih djela, te su u sastavu Grupe pripremali i dogovarali učinjenje krivičnih djela za koje se po zakonu u Federaciji može izreći tri godine zatvora ili teža kazna, pa u vremenu kad je još bilo moguće spriječiti njegovo učinjenje to nisu prijavili, iako su znali, da će djelo biti učinjeno, u okviru svojih službenih dužnosti, iako su znali za učinjenje krivičnih djela i počinioce, nisu prijavili krivično djelo i učinitelje,

TOČKA 1:

tako što su:

  • nakon što je dana 08.02.2016. godine, Dženan Memić, rođen 11.08.1994. godine, sin Muriza i Munevere Memić, iz Sarajeva, zadobio teške i po život opasne povrede u Velikoj Aleji do broja 4, općina Ilidža, usljed kojih povreda je dana 15.02.2016. godine podlegao na Univerzitetskom Kliničkom Centru u Sarajevu, te nakon što je sudski vještak medicinske struke dr. Hamza Žujo ustanovio, da je smrt Dženana Memića bila nasilna, a nastupila neposredno usljed opsežnih povreda tkiva mozga, te da opsežne povrede tkiva mozga, čeono sljepočnog režnja s lijeve strane, prijelom poda očne duplje, prijelom lijeve lične kosti, a koje povrede su nanesene djelovanjem tupog mehaničkog oruđa po glavi Memić Dženana, dok su ostale opisane povrede na tijelu Memić Dženana u vidu oguljotine kože u predjelu koljena nanesene padom i oslanjanjem povrijeđenih koljena na tvrdu podlogu, te oguljotine kože u predjelu zglobova srednjih falangi prstiju šake nanesene oslanjanjem šake na tvrdu podlogu, te znajući, da se radi o krivičnom djelu Ubistva iz člana 166. KZ F BiH, za koje je Tužilaštvo KS najprije provodilo istragu, a potom naprasno obustavilo, izvršeno na štetu Memić Dženana, a u namjeri da prikriju počinioce ovog krivičnog djela i spriječe dokazivanje ovog krivičnog djela, i da pomognu počiniocima nakon izvršenog krivičnog djela, u sastavu Grupe dogovarali i zadatke po uputama Burzić Dalide izvršavali, tako što su
  • prikrivanjem dokaza i počinilaca, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica koje su im poznate poduzimali radnje s ciljem ne otkrivanja stvarnog načina na koji je Dženan Memić, rođen 11.08.1994. godine, sin Muriza i Munevere Memić, iz Sarajeva, zadobio teške i po život opasne povrede u Velikoj Aleji do broja 4, općina Ilidža, usljed kojih povreda je dana 15.02.2016. godine podlegao na Univerzitetskom Kliničkom Centru u Sarajevu, pa su zajedno i po međusobnom dogovoru, na licu mjesta zločina podmetali dokaze i tragove stakla, stvarajući tako privid, da se radi o saobraćajnoj nesreći, da je isti navodno zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći, pa su bez naredbe nadležnog suda izuzimali dokaze u vidu video nadzora, te ih uništavali ili njima na nepoznatu lokaciju pohranjivali, te iz spisa dokaze uništavali, neovlašteno fingirali i podmetali dokaze, koji to stvarno nisu, te tako fingirane i podmetnute dokaze dostavljali na vještačenje, prikazujući iste kao stvarne, uništavali prikupljene dokaze, a sve u namjeri da prikriju stvarne počinioce ubistva Dženana Memića i stvarni način na koji je Dženan Memić, rođen 11.08.1994. godine, sin Muriza i Munevere Memić, iz Sarajeva, zadobio teške i po život opasne povrede u Velikoj Aleji do broja 4, općina Ilidža, usljed kojih povreda je dana 15.02.2016. godine podlegao na Univerzitetskom Kliničkom Centru u Sarajevu, tako što su:

Burzić Dalida, kao tadašnja glavna kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo, u cilju prikrivanja i zataškavanja ubistva Dženana Memića i počinilaca ovog krivičnog djela, od stvarnih počinitelja krivičnog djela ubojstva Dženana Memića na Ilidži, za koje prikrivanje se ista sumnjiči da je kao Glavni tužitelj nadležnog Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu od stvarnih počinitelja tog zločina i njihovih srodnika primila mito u iznosu od 250.000,00 EURA koji iznos je podijelila sa ostalim ključnim akterima tog prikrivanja, lažnim svjedocima, vještacima…, pa je u tome svjetlu, iako je znala, da se radi o krivičnom djelu Ubistva na štetu Dženana Memića, te da Alisa Mutap kao jedini svjedok očevidac inkriminiranog događaja može ponuditi korisne informacije o stvarnom načinu nanošenja povreda Dženanu Memiću, kao i počiniocima ovog krivičnog djela, po prethodnom dogovoru sa Alisom Ramić ranije Mutap – posredstvom člana Grupe S.I., angažirala potkupljene sudske vještake neuropsihijatrijske struke, koji pristaju na zahtjev
Burzić Dalide i člana Grupe S.I., koja je imala moć nad spomenutim vještacima, kao članovima ove Grupe, da izrade i na ime Mutap Alise lažan nalaz izrade, stvarajući tako privid i u nalazu lažnu činjenicu navodeći, da „ista ima amneziju, te da se ne sjeća nemilog događaja, da ima teške povrede, te potres mozga“, a kako bi stvarajući privid amnezije prikrila ključne činjenice i korisne informacije o stvarnom načinu nanošenja povreda Dženanu Memiću, iako je i u istrazi i na sudu bila poučena, da je dužna govoriti istinu i da ništa ne smije prešutjeti, niti prikriti od onoga što joj je poznato, iste je po uputama Burzić Dalide svjesno prikrila, iako je sud u presudi ove nalaze kao nelogične i nevjerodostojne ocjenio i odbacio, a o svjedočenju Mutap Alise zaključak izveo, da „ista zna što se zaista dogodilo, ali da to ne želi da kaže, da prikriva određene činjenice, da je nesigurna u ono što izjavljuje, da nema amneziju niti povrede glave koje bi uzrokovale istu, te da sud njezinom iskazu vjeru ne poklanja“, zbog čega je prošle godine po naredbi Tužilaštva BiH hapšena i pritvorena bila, te zajedno sa svojim ocem i drugima, zbog zataškavanja i prikrivanja činjenica o načinu stradanja Dženana Memića, na optuženičku klupu Suda BiH zajedno sa drugima sjela,

a, koje prethodno opisane radnje je Burzić Dalida zajedno sa drugima, poduzela u namjeri da pomogne stvarnim i pravim počiniocima krivičnog djela ubistva izvršenog na štetu Dženana Memića, da ne izađu pred lice pravde, te za njegovu smrt zajedno sa drugim članovima Grupe podmetanjem i fingiranjem dokaza nevina lica optuže, pa su u tome smjeru, sprovodeći naloge i upute Dalide Burzić, članovi Grupe, kao i sama Dalida Burzić, kao organizatorica Grupe, u tome cilju vještake i svjedoke na lažan iskaz podstrekavali, navodili i pripremali, te korist od takvih protupravnih radnji istima prikazivali i obećavali, na što su pristali, skrivajući i prikrivajući odlučne činjenice o načinu stradanja Memić Dženana, nalaze i dokaze fingirali i podmetali, dostavljajući iste na vještačenje, predstavljajući ih kao stvarne, iako su znali, da to stvarno nisu, pa su u tome protupravnom cilju, s ciljem da pomognu počiniocima nakon učinjenog krivičnog djela ubistva na štetu Memić Dženana,

Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, na čelu tada sa Dalidom Burzić, iako su bili svjesni, da Ljubo i Bekrija Seferović, činjenjem ili nečinjenjem bilo kojeg krivičnog djela propisanog KZ Federacije nisu ni na koji način prouzrokovali smrt Dženana Memića, niti su dokazi istinski na isto upućivali, te svjesni ove činjenice, optužilo je Ljubu i Bekriju Seferovića, da su počinili teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ F BiH i krivičnog djela ne ukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH, i krivičnog djela sprečavanje dokazivanja iz člana 349. Stav 2. KZ F BiH, a na štetu Dženana Memića, iako su stvarno znali da se radi o krivičnom djelu Ubistva iz člana 166. KZ F BiH na štetu Dženana Memića, optužilo, i to u optužnom aktu tvrdeći, da su:

  • Optuženi Ljubo Seferović nailaskom na pješake Dženana Memića i Alisu Mutap, koji su se kretali sredinom kolovoza u pravcu kretanja vozila, skrenuo pogled s kolovoza na muzički uređaj u vozilu, da bi promijenio muziku, i udario u pješake, usljed čega je lijevim čeono-bočnim dijelom svoga vozila na zaobljenju prednjeg branika s lijeve strane po vertikali u području lijevog fara vozila udario pješaka Memić Dženana koji je u tome momentu iskoračio ulijevo, s osloncem na lijevu nogu, a pri tome je zadnji donji dio pješaka ispod pojasa bio izložen naletu lijevoga fara i plastičnih dijelova oko ovoga ruba kao i prednjeg poklopca s lijeve strane, dok je usljed brzine kretanja vozila glava Memić Dženana inercijom snažno zamahnuta unazad i sa lijevim potiljačnim dijelom ostvarila kontakt sa ramom prednjeg vjetrobranskog stakla sa lijeve strane vozila…“,
  • a optuženi Bekrija Seferović u cilju sprečavanja dokazivanja krivičnog djela, poduzimao radnje, koje bi spriječilo dokazivanje tog krivičnog djela…,

– Da bi dana 16. 07. 2018. godine sa početkom u 12,00 sati, Kantonalni sud u Sarajevu, pod predsjedanjem nad časnog i plemenitog sudije Igora Todorovića, te Mirsade Dučić Čaušević i Silvane Brkić Mujagić, kao članova vijeća – kao sudećeg vijeća, u predmetu „Dženan Memić“, pod brojem: 09 0 K 025844 16 K, donijelo presudu, kojom se optuženi Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbe, da su odgovorni za smrt Dženana Memića, dok je i u zaključku presude u ponovljenom suđenju navedeno, da je „Sud došao do zaključka, da nema pouzdanih dokaza, da su optuženi Ljubo i Bekrija Seferović počinili krivičnopravnu radnju, koja im se stavlja na teret“, da bi potom, Vrhovni sud Federacije BiH donio pravomoćnu presudu, kojom se Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbe, da su odgovorni za smrt Dženana Memića: „Mi nalazimo da za tvrdnju tužilaštva da se događaj desio na način kako je to opisano u optužnom aktu nema dovoljno dokaza“– kazao je predsjedavajući Vijeća Vrhovnog suda Federacije BiH Slavko Marić.

Usljed čega je pod vodstvom Dalide Burzić, izvršeno svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, s ciljem ne otkrivanja pravih ubojica Memić Dženana, pri čemu su u toj namjeri, slučaj smrti Dženana Memića procesuirali kao kazneno djelo iz oblasti „Ugrožavanja javnog prometa“, a ne kao kazneno djelo „Ubojstva“, te lažno optužene dvije osobe Ljubo i Bekrija Seferović, a koje s kritičnim događajem nisu uopće ni povezane, što je pravomoćnom presudom Vrhovnog suda F BiH, i utvrđeno!

TOČKA 2:

Dana 08./09. februara 2016. godine, pa nadalje, a nakon što su službenici Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i MUP-a Kantona Sarajevo, odmah saznali, da se radi o krivičnom djelu ubistva iz člana 166. KZ F BiH na štetu Dženana Memića, a posebno nakon nalaza sudskog vještaka dr. Hamze Žuje, te drugih dokaza i akata MUP-a KS na koji su na isto upućivali, te nakon što je tadašnja glavna kantonalna tužiteljica KS Dalida Burzić u svojim dopisima upućenih ocu preminulog Dženana Memića, Murizu Memiću – dopisi broj: A-429/16 od 19. 04. 2016. godine i broj: A-532/16 od 06. 05. 2016. godine, obavijestila roditelje ubijenog Dženana Memića o tome, kako “Tužiteljstvo KS radi intenzivno poduzimajući sve mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti, u cilju rasvjetljavanja okolnosti pod kojim je počinjeno krivično djelo ubojstva Dženana Memića, a sve s ciljem identifikacije izvršitelja krivičnog djela i krivičnog gonjenja”, ali je istragu o ubistvu naprasno prekinula, te nakon što je dana 10. februara 2016. godine inspektor Jedinice za saobraćaj H. D. saslušao Alisu Mutap u prostorijama Jedinice za saobraćaj koja je tom prilikom izjavila da više nije sigurna da su ona i Dženan Memić udareni autom, već ostavlja mogućnost da su fizički napadnuti pogodnim predmetom, te nakon što je dana 12. februara 2016. godine obavljen u prostorijama Tužilaštva, u prisustvu službenika Odjela za krvne delikte, razgovor sa Alisom Mutap koja je tom prilikom opet izrazila sumnju da su Dženan Memić i ona napadnuti podesnim predmetom, iako je prethodno Burzić Dalidi u povjerljivom razgovoru sve kazala, da bi potom Burzić Dalida kasnije u prisustvu advokata Ifeta Ferageta i Muriza Memića istima kazala: „nije od njega htio ubiti, to je bilo naguravanje, koje je eskaliralo. Ja ne dam Alisu ona je išla hodžama“, na upit advokata Ferageta i Memića: „’ko oni“, Burzić nije dala odgovor,
da bi dana 15. februara 2016. godine, H. D. obavijestio tužioca da je Dženan Memić preminuo uslijed zadobivenih povreda, da bi istoga dana bila izdata naredba da se obavi obdukcija tijela preminulog Dženana Memića, te je istog dana MUP-u – Odjeljenje za opći kriminal upućen zahtjev za prikupljanje informacija s ciljem rasvjetljavanja okolnosti događaja pod kojim su Dženan Memić i Alisa Mutap zadobili tjelesne povrede,  a u periodu od 19. februara 2016. do 3. marta 2016. godine (kada je donijeta naredba o provođenju istrage) Tužilaštvo izdaje sljedeće naredbe: naredbu za pretres i analizu sadržaja i čitanja poruka i drugih dostupnih podataka na mobilnom telefonu smrtno stradalog Dženana Memića; naredbu za vještačenje vozila renault clio, predato od imenovanog lica radi utvrđenja da li tragovi pronađeni na mjestu nesreće mogu potjecati od ovog vozila, uz vođenje računa o tragovima biološkog porijekla i papilarnih linija, kao i da vještak navede sva druga zapažanja koja mogu biti od koristi; naredbu za vještačenje odjeće koja je izuzeta od Dženana Memića i Alise Mutap; prijedlog za izdavanje naredbe (od 25. februara 2016. godine upućen Kantonalnom sudu) za pretresanje i očitavanje svih dostupnih podataka iz memorije centralne jedinice precizirane marke Group Hoteli i restorani; naredbu za timsko neuropsihijatrijsko vještačenje i za sudsko-medicinsko vještačenje tjelesnih povreda koje je Alisa Mutap zadobila 8. februara 2016. godine, a svim ovim nalazima, koje je Tužilaštvo KS pribavilo sud nije poklonio vjeru, te iako su upoznati da su sa hotela namjerno snimci brisani ništa nije poduzelo, pa je:

Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a na osnovu člana 45. st. 1. i 2.a) i b) i člana 231. st. 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku (u daljnjem tekstu: ZKP) donijelo Naredbu o provođenju istrage (broj T09 0 KTN 0098711 16 od 7. marta 2016. godine) protiv NN lica zbog osnova sumnje da su „8. februara, oko 22.30 sati, u Sarajevu, općina Ilidža, u Ulici Velika Aleja naspram broja 4, po prethodnom dogovoru iz organizirane zasjede, a u namjeri da liše života Dženana Memića, koji se kretao navedenom ulicom zajedno sa svojom djevojkom Alisom Mutap, njima prišli, a zatim Dženana Memića i Alisu Mutap nepoznatim tupim mehaničkim predmetom više puta udarili u predjelu glave, uslijed kojih udaraca je Dženan Memić dobio obimne povrede tkiva mozga, čeono-sljepoočnog režnja s lijeve strane prelom poda očne duplje, prelom lijeve lične kosti, uslijed kojih je preminuo 15. februara 2016. godine u prostorijama KCUS, a Alisa Mutap je zadobila tjelesne povrede, čime bi počinili krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona (u daljnjem tekstu: KZ) u vezi sa članom 31. istog zakona“.

Tužilaštvo je 1. juna 2016. godine donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Ljube Seferovića, Vasvije Sejdović zbog osnova sumnje da su na opisani način (nakon kontakta vozilom s Dženanom Memićem i Alisom Mutap izašli iz vozila i, u namjeri da ih liše života, fizički ih napali mehaničkim oruđem), čime bi Ljubo Seferović i Vasvija Sejdović zajedno počinili krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. KZ-a u vezi sa članom 31. KZ-a, u vezi sa članom 28. KZ-a, a Bekrija Seferović, sam, počinio krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZFBiH, a u naredbi o provođenju istrage se navodi da osnovi sumnje da su osumnjičeni počinili krivično djelo proizlaze iz zapisnika o uviđaju, obdukcionog zapisnika i medicinske dokumentacije, nalaza DNA i biološkog vještačenja, mehanoskopskog vještačenja odjeće, vještačenja mehaničkih tragova, zapisnika o saslušanju svjedoka, izvještaja o pretresanju lica bez naredbe sa zapisnikom za pretresanje, službenih zapisnika, poligrafskog testiranja za određena navedena lica, naredbe za oduzimanje predmeta, zapisnika o ispitivanju osumnjičenih i ostalih dokaza, te se u cilju razrješenja okolnosti predmeta treba provesti ispitivanje osumnjičenih, svjedoka i po potrebi potrebna vještačenja, kao i druge istražne radnje.

Opis nije dostupan.

Međutim, Kantonalni sud u Sarajevu je utvrdio da nema osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. KZ-a u vezi sa članom 31. KZ-a, a sve u vezi sa članom 28. istog zakona, dakle da su imenovani Ljubo Seferović, Vasvija Sjedović i dr., počinili krivično djelo ubistva u saučesništvu u vezi sa članom 31. istog zakona, na štetu Memić Dženana, zbog čega ih pušta iz pritvora.

 

Opis nije dostupan.

U obrazloženju je navedeno da je 1. juna 2016. godine Tužilaštvo donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Ljube Seferovića i Vasvije Sejdović zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 1. KZ-a u vezi sa članom 33. KZ-a, a sve u vezi sa članom 28. KZ-a, a protiv Bekrije Seferovića zbog krivičnog djela sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZ-a, te šta im se stavljalo na teret.

Tužilaštvo je izvelo zaključak da navodi koji se osumnjičenoj Vasviji Sejdović i dr., stavljaju na teret da je zajedno sa svojim suprugom Ljubom Seferovićem izašla iz vozila, a zatim njima poznatim predmetom nanijela povrede Dženanu Memiću i Alisi Mutap, uslijed kojih je Dženan Memić preminuo, nisu potkrijepljeni materijalnim dokazima, niti iskazima svjedoka. Nakon obavljene rekonstrukcije i provedenih vještačenja, te uzimajući u obzir da je pronađeno vozilo koje je kritične noći vozio Ljubo Seferović, Tužilaštvo je izvelo zaključak da ne postoji osnovana sumnja da je osumnjičena Vasvija Sejdović i Seferović počinila krivično djelo ubistva. Ovakva odluka Tužilaštva je uslijedila nakon pljuske Kantonalnog suda, da nema dokaza, da su Seferovići na Dženanom Memićem počinili KD ubistva.

Opis nije dostupan.

Nakon toga, Tužilaštvo mijenja „taktiku“ kvalifikaciju, te uz lažne nalaze vještaka Ševala Kovačevića i Ivice Perovića, a koji su pristali da potkrijepe sugerirani scenarij Tužilaštva KS o saobraćajnoj nesreći, (o čemu možete pročitati kao u vezanom tekstu), a u cilju prikrivanja stvarnih počinilaca krivičnog djela ubistva Dženana Memića, te u namjeri da za njegovu smrt optuže nevine osobe, znajući da isti bilo kojim krivičnim djelom nisu prouzrokovali smrt Dženana Memića, dana 24. juna 2016. godine donosi novu naredbu o provođenju istrage protiv Ljube Seferovića i Bekrije Seferovića, pod drugim kvalifikacijama krivičnog djela, zbog osnova sumnje da je:

Ljubo Seferović, sam, 8. februara 2016. godine, oko 23.00 sati, na Ilidži, upravljajući vozilom preciziranih karakteristika, protivno odredbama člana 174. stav 1, člana 25. stav 1, člana 43. stav 1. i člana 28. stav 1. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, na detaljno opisan način, udario u pješake Dženana Memića i Alisu Mutap, od kojeg udara je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede od kojih je preminuo, a Alisa Mutap lake tjelesne povrede, te (pod tačkom 2) nakon što je udario pješake, protivno odredbama člana 154. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, povećao brzinu kretanja, ostavljajući bez pomoći lica koja je ozlijedio i čiju je ozljedu uzrokovao, čime bi Ljubo Seferović pod tačkom 1. počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ-a, a pod tačkom 2. krivično djelo neukazivanje pomoći licu ozlijeđenom u saobraćajnoj nesreći; Bekrija Seferović, sam, na opisani način pod tačkom 3. počinio krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZ-a, dok je istovremeno,  Tužilaštvo Murizu Memiću dostavilo akt broj T09 0 KT 0098711 16 od 24. juna 2016. godine u kojem ga obavještava, u smislu odredbi člana 239. stav 2. ZKP-a, da je donijeta naredba o obustavljanju istrage protiv osumnjičene Vasvije Sejdović zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 1. KZ-a u vezi sa članom 31. KZ-a, a sve u vezi sa članom 28. KZ-a jer nema dovoljno dokaza da je osumnjičena Vasvija Sejdović počinila navedeno krivično djelo.

U skladu s novim lažnim činjeničnim stanjem u predmetu Tužilaštvo je donijelo novu naredbu o provođenju istrage protiv Ljube Seferovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ-a i krivično djelo neukazivanje pomoći licu ozlijeđenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337. stav 2. KZ-a u vezi sa stavom 1. KZ-a, a sve u vezi sa članom 54. KZ-a, a protiv Bekrije Seferovića da je počinio krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZ-a, te su za ova krivična djela, na štetu Dženana Memića, optužili Ljubu i Bekriju Seferovića, ali su u toku suđenja, svi vještaci prometne, mašinske i medicinske struke, kojima sud poklanja vjeru, utvrdili, da predmetni događaj opisan u optužnici Tužilaštva Kantona Sarajevo u odnosu na smrt Dženana Memića ne podržava tezu, da je preminuli Dženan Memić zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći tipa nalet vozila na pješaka, niti da ima odlika saobraćajne nesreće, te da povrede na tijelu Dženana Memića ne odgovaraju povredama, kakve bi nastale u naletu vozila na pješaka, da Alisa Mutap nema amneziju, usljed čega ih je (Seferoviće) Kantonalni sud u Sarajevu dva puta i končano Vrhovni sud F BiH pravomoćno od optužbi oslobodio.

Dakle, nema dokaza, da su Seferovići nad Dženanom Memićem počinili krivično djelo Ubistva iz člana 166. KZ F BiH, ali nema ni dokaza, da su isti u saobraćajnoj nesreći na gore opisani način počinili krivično-pravnu radnju!

Dalida, ‘ko je ubio Dženana?!

VEZANI TEKST – FELJTON PRVI – Organizirana kriminalna Grupa – Kako se dogovaralo, pripremalo i zataškavalo ubistvo Dženana Memića:

FELJTON PRVI: PREDMET „DŽENAN MEMIĆ“ – Organizirana kriminalna Grupa – Kako se dogovaralo, pripremalo i zataškavalo ubistvo Dženana Memića!

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

ZADNJE VIJESTI