Feraget pitanjima na sudu „zakucao“ Vahidina Šahinpašića, načelnika KIO SIPA-e, pa počeo sve priznavati!

Autor: Josip Šimić-Đinđić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Zbog osnova sumnje, da je Vahidin Šahinpašić, načelnik Kriminalističko-istražnog odjela u (KIO SIPA) Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a nakon što je dana 15. 01. 2020. godine, po prethodnom pozivu Općinskog suda u Sarajevu, pozvan, da u svojstvu svjedoka, sa početkom u 11,00 sati istoga dana, da svoj iskaz u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, prethodno od strane sudije Općinskog suda u Sarajevu na glavnom pretresu poučen, da je pred sudom dužan govoriti istinu, da ništa ne smije prešutjeti od onoga što mu je poznato, te da je davanje lažnog iskaza krivično djelo, ali da ne mora, da odgovora na pitanja ukoliko smatra, da bi ga istiniti odgovor izložio kaznenom gonjenju, više puta u tijeku glavnog pretresa, na upite odvjetnika Ifeta Ferageta, koji brani Josipa Šimića-Đinđića, i upite Josipa Šimića-Đinđića, svjesno i namjerno pred sudom, prešutio bitne odlučne činjenice i stvari od onoga što mu je poznato, i ponudio više uzastopnih odgovora i tvrdnji, a koji kao takvi nisu u suglasnosti sa ostalim provedenim materijalnim dokazima i iskazima svjedoka, i svjestan da neistinito izjavljuje, a bitne stvari prešućuje, tako što je:

1.Dana 15. 01. 2020. godine, s početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da li je ikada Josipu Šimiću-Đinđiću u neposrednim kontaktima sa istim, dao bilo kakav akt ili dokumente“, dok mu je isto pitanje i u istrazi Tužiteljstva KS postavljeno, da bi svjedok odgovorio, da je „Josip Šimić više puta dolazio kod njega u Ured u SIPA-u, te da nije Šimiću ništa predao, niti dao“, iako iz iskaza „svjedoka-optuženog“ Josipa Šimića-Đinđića, a koji iskaz po Rješenju Vrhovnog suda F BiH, broj: 58 0 K 059937 12 Kžž 2, ima „karakter dokaza“, proizlazi, da je Josip Šimić-Đinđić, u svojstvu svjedoka-oštećenog saslušavan 7 puta u krivičnom predmetu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, broj: T20 0 KTK 0015919 18, iz kojih iskaza proizlazi, da je navedeni sporni akt SIPA-e na dan 18.07.2017.g., kako i autentične transkripte na dan 29.08.2017.g., dobio od uposlenika SIPA-e po imenu „Šaja“ – Vahidin Šahinpašić, trenutno na poziciji načelnika Kriminalističko – istražnog odjeljenja SIPA-e, dok je isto „svjedok-optuženi“ Josip Šimić-Đinđić navedeno i pred sudom u svome svjedočenju opširno izjavio i detaljno objasnio, kao i to, da putem mail-a nije dobio nikakav akt SIPA-e od 28.12.2015.g., kao odgovor na njegov prethodni upit, što je vještak prof. dr. Saša Mrdović u korist optuženog i potvrdio u svome nalazu, a za koji optužba tvrdi, da ga je optuženi Josip Šimić-Đinđić, pošto mu je tokom 2015.g., dostavljen, preinačio, a potom Tužiteljstvu BiH na „provjeru i postupanje dostavio“, odnosno predao, dok iz dopisa Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-04/2-04-1-5790-37/17 od 24.12.2019.g., proizlazi, da je Agencija (SIPA) po Naredbi Suda dostavila podatak u kojoj je zabilježen boravak Josipa Šimića-Đinđića u prostorijama SIPA-e na dan 18.07.2017.g., u Uredu načelnika KIO SIPA-e Vahidina Šahinpašića u vremenskom periodu od 12,45 – 13,55 sati, dok je i iskaz optuženog-svjedoka Josipa Šimića-Đinđića potkrepljen svjedočenjem svjedoka Melisa Fiše, Jadranka Lukića, Belme Balijagić Džuho, Josipa Kvesića, Borisa Kordića, Ružice Jukić, nalazom vještaka Adnana Bešlića i samoga Josipa Šimića-Đinđića i ostalim materijalnim dokazima pribavljenim po naredbi suda od Tužiteljstva BiH, pa je dakle svjedok Vahidin Šahinpašić i znajući, da neistinito izjavljuje, postupao u namjeri, da nanese štetu Josipu Šimiću, a sud održi u zabludi.

2.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da li je moguće, da je ikada pozivao Josipa Šimića radi provjere nekih okolnosti“, da bi svjedok Šahinpašić Vahidin odgovorio, da se „sjeća da je na portalima javnim izašao jedan dokument tada na kojem se moglo vidjeti zaglavlje SIPA-e, potpis direktora SIPA-e, odnosno zamjenika, u ime direktora i određeni tekst u kojem stoji da SIPA prati, prisluškuje glavnog državnog tužioca i članicu VSTV-a BiH“, te je odgovarajući na daljnja pitanja odvjetnika Ferageta, izjavio, da je „dobio nalog od Direktora, da se otvore portali i pokuša vidjeti o kojem se djelu radi, da je on to sa svojim timom i uradio, da je prva sumnja bila na član 373. KZ F BiH“, da bi potom svjedok Šahinpašić promijenio priču i kazao „iz kog razloga smo kontaktirali dežurnog tužitelja Tužiteljstva Kantona Sarajevo, od njega dobili upute da izvrše uviđaj na portalu, da početne stvari urade i da preduzmu dalje aktivnosti, da se ne sjeća ko je bio dežurni tužitelj, ali da se sjeća, da je njegov istražni tim poslije radnog vremena u suradnji sa tužiocem napravio prvi uviđaj na portalu u prostorijama SIPA-e na portalu koji su mogli otvoriti, da je to bilo 28.08., ili 29.08.2017.g.“, iako iz prateće dokumentacije proizlazi, da je uviđaj na portalu vršen na dan 28.08.2017.g., o čemu je sačinjena Službena zabilješka SIPA-e, broj: 16-04/2-715/17 od 29.08.2017.g., na okolnosti uvida u facebook profil „Josip Šimić“, sačinjena od strane Čerkez Slađenka i Sarvan Jasmine, bez naredbe Tužiteljstva i bez bilo kakve suradnje sa tužiocem, dakle, postupao u namjeri, da tvrdnjama oprečnim istini, svjesno održi sud u zabludi, znajući prethodno da nije bilo nikakve naredbe tužiteljstva, niti su navedene radnje poduzimane pod nadzorom tužiteljstva.

3.Dana 15. 01. 2020. godine, s početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da li gosp. Šahinpašiću provjeravate autentičnost dokumenta ili provjeravate sadržaj dokumenta je li bilo praćenja“, da bi svjedok odgovorio „i autentičnost dokumenta i ujedno, da li je bilo praćenja, da zna iz iskustva da najteže mete kriminalaca ne smiju locirati bez naredbe, a pratiti i slušati, to ni u kom slučaju“, iako iz iskaza „svjedoka-optuženog“ Josipa Šimića-Đinđića i Belme Balijagić Džuho, proizlazi:

„Ja sam već tada zbog alkohola kojeg sam pio u prostorijama SIPA-e, a koji je donio Vahidin Šahinpašić, bio već malo pijan, ali još uvijek sasvim svjestan. Nakon kratkog vremena, Vahidin Šahinpašić je ustao i meni kazao: „Sad ću ti pokazati nešto, ali ne smiješ nikome govoriti“, i nakon toga izašao iz sale za saslušanje u kojoj sam bio, ali se nakon kratkog vremena ponovno vratio, i donio mobitel. Sjeo je lijevo od mene, i sa mobitela pokazao slike moga kretanja. Jednu od slika, koju mi je Vahidin Šahinpašić pokazao, bila su moja kretanja za dan 28. 08. 2017. godine. Slika koju mi je Vahidin Šahinpašić pokazao sa svoga mobitela u cijelosti odgovara realnom stanju stvari u svezi moga kretanja za dan 28. 08. 2017. godine, kada sam, nakon što sam istoga dana na protokol Tužiteljstva BiH predao na provjeru i postupanje akt SIPA-e, odmah nakon toga otišao na večeru u restoran Toplik sa Borisom Kordićem i Josipom Kvesićem. Dakle, slika koja se nalazila u mobitelu Vahidina Šahinpašića, a koju mi je isti i pokazao, u cijelosti odgovara sadržajnom opisu u odnosu na mene u dokumentima, koje sam 30. 08. 2017. godine predao na protokol Tužilaštva BiH, a koji se odnose na „Nadzor, tajno praćenje i tehničko snimanje Gordane Tadić i Ružice Jukić“, a u kojima se spominju i moja kretanja. To je direktna veza, koja Vahidina Šahinpašića povezuje sa dokumentima i praćenjima Glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić, jer postavlja se ovdje jedno vrlo razumno i logičko pitanje, otkud slika u mobitelu Vahidina Šahinpašića, koja u cijelosti odgovara kretanjima u odnosu na mene, koja se spominju u dokumentima „Nadzor, tajno praćenje i tehničko snimanje“ najviših pravosudnih dužnosnica“.

„Obzirom, da se slika, koja se nalazila u mobitelu Vahidina Šahinpašića odnosi na događaj, odnosno moja kretanja za dan 28. 08. 2017. godine, van svake razumne sumnje, proizlazi, da sam nelegalno praćen bez Naredbe Suda, obzirom, da je Tužilaštvo BiH u svezi nezakonitog praćenja otpočelo provođenje istrage 29. 08. 2017. godine, dok je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo protiv mene otvorilo istragu 01. 09. 2017. godine. Ostaje nejasno, po čijem nalogu je pratio Vahidin Šahinpašić ili eventualno njemu podređeni, a potom dostavljali slike Šahinpašiću. Već sam dana 31. 08. 2017. godine saslušan u krivičnom predmetu, broj: T20 0 KTA 0014035 17, kada sam saslušan u svojstvu svjedoka u svezi nezakonitog lišavanja slobode na dan 30. 08. 2017. godine, ali i tada sam na Zapisnik o saslušanju svjedoka jasno kazao, da se oko mene kreću neki čudni ljudi, da me prate, što je kako se ispostavilo to ipak činila SIPA, jer je nemoguće, da me pripadnici SIPA-e lociraju i liše slobode na dan 30. 08. 2017. godine, i to u kafiću na području Sarajeva u kojem sam prvi puta sjeo. Jasno proizlazi, da je ovom događaju u svezi moga nezakonitog lišavanja slobode na dan 30. 08. 2017. godine prethodilo praćenje od strane N. N. lica, koji su, nakon što sam sjeo u kafić sa svojom advokaticom Belmom Balijagić Džuho, dojavili SIPA-i, koji su me „ekspresno“ locirali i nezakonito priveli. Po čijem nalogu je vršeno moje nelegalno praćenje i kretanja dojavljivao SIPA-i, može se i prepostaviti“.

„Nakon što mi je Vahidin Šahinpašić pokazao sliku sa svog mobitela, istog sam upitao: „’Ko je to slikao“, na što mi je odgovorio: „Pa, ja te slik’o“. Istu sliku je pokazao i mojoj advokatici Belmi Balijagić Džuho na dan 06. 09. 2017. godine u popodnevnim satima, kada je došla u SIPA-u, kao moj advokat“. U odnosu na ovo potvrdila je svojim iskazom Belma Balijagić Džuho.

Dakle, znajući, da je krajem kolovoza 2017.g., sam i po prethodnom dogovoru zajedno sa drugim NN licima poduzimao radnje tajnog Neovlaštenog praćenja i snimanja predmeta i osoba, lažnim konstatacijama: „da zna iz iskustva da najteže mete kriminalaca ne smiju locirati bez naredbe, a pratiti i slušati, to ni u kom slučaju“, održi ovaj sud prilikom svjedočenja u zabludi, iako iz svjedočenja Čerkez Slađenka proizlazi: „toga dana 30.08.2017.g., u popodnevnim satima pozvao načelnik KIO SIPA-e Vahidin Šahinpašić u svoj Ured i saopćio mi, da se Šimić nalazi na Grbavici, te da pošaljem tim, da ga privedu u SIPA-u, da su to bili Tomić Goran i Pekić Dragan, koji su i postupili po naredbi nadređenih u SIPA-i i priveli Šimića i doveli ga u SIPA-u“, pa ostaje nejasno, ‘ko je Šimića pratio, a potom kretanja istoga dojavljivao Šahinpašić Vahidinu, kao što svjedok nije mogao da logično objasni sudu, otkud slike kretanja Šimića u telefonu Vahidina Šahinpašića.

4.Dana 15. 01. 2020. godine, s početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da pojasni, da li je fizički moguće nezakonito praćenje? Da li je u životu moguće da mene nezakonito pratite“, da bi svjedok odgovorio, da je „moguće, ali da je nemoguće, da SIPA nezakonito prati“, iako iz dosadašnjih prikupljenih saznanja i u toku istrage prikupljenih dokaza, i na pretresu provedenih svjedoka, i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu dostavljenih dokaza od Tužiteljstva BiH iz spisa broj: T20 0 KT 0014645 17, nedvojbeno proizlazi,da su službena lica iz institucija BiH, i to Državne agencije za istrage i zaštitu – Vahidin Šahinpašić zajedno i po prethodnom dogovoru sa više NN lica, bez naredbe Suda Bosne i Hercegovine, preduzimala, ostvarivala, realizirala i rezultate provedenih radnji sačinjavala, a potom dostavila Josipu Šimiću-Đinđiću, kojih ih je uz dopis dana 30.08.2017.g., predao Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.

5.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, svjedok Vahidin Šahinpašić izjavio je pred sudom: „da ga je 06.09.2017.g., pozvao Perica Stanić, da je tu bio u Đuro Knežević, i rekao mu, da je došla Naredba Tužiteljstva BiH u kojoj stoji, da se suspendiraju sve odluke, svih sudova u BiH svih tužilaštava i da SIPA u budućem periodu radi samo sa Tužiteljstvom BiH“, te nadodaje, da mu je Perica Stanić kazao: „Mislim da ovo nije u redu, ja ću sad obavijestiti Sud Bosne i Hercegovine, VSTV, Općinski sud Sarajevo, tužilaštvo i ostalo da se ni jedna sudska naredba od tužioca ne smije suspendovati“, i unatoč činjenici, da je Tužiteljstvo BiH, Naredbom, broj: T20 0 KT 0014645 17 od 06.09.2017.g., naredilo SIPA-i, da obustave sve radnje, koje poduzimaju po aktima Tužiteljstva Kantona Sarajevo, broj: T09 0 KT 0116640 17, svjedok Vahidin Šahinpašić lažno pred sudom stvari prikazao, na način, da mu je Direktor SIPA-e Perica Stanić kazao, i unatoč pristigloj Naredbi Tužiteljstva BiH, lažno pred sudom svjedočeći, izjavio, da je postignut dogovor, da unatoč zabrani, nastave postupati po aktima Tužiteljstva Kantona Sarajevo, govoreći svjedok da je „takav dogovor, da je to odluka Direktora“ – da nastave postupati po aktima Tužiteljstva Kantona Sarajevo, iako iz Dopisa SIPA-e, a označenog kao: “PREDMET: Informacija i inicijativa za rješavanje spornih pitanja u pogledu nadležnosti, dostavljamo.-„ broj: 1-16-04-04-1-462-1/17 od 07. 09. 2017.g., kojeg potpisuje i šalje Direktor SIPA-e Perica Stanić proizlazi, „naglašavamo, da istraga za Agenciju nije završena, ali da je zbog predmetne Naredbe Tužiteljstva BiH prekinuta, odnosno onemogućeno daljnje postupanje Agencije u istrazi“ – po aktima Tužiteljstva KS, a o čemu je Direktor SIPA-e Perica Stanić povodom zaprimljene Naredbe Tužiteljstva BiH zauzeo svoj stav u prethodno citiranom dopisu, dakle, svjedok Vahidin Šahinpašić i znajući, da neistinito izjavljuje, kao i to, da mu nikada Direktor SIPA-e Perica Stanićnije rekao, da je „takav dogovor, da je to odluka Direktora“ – da nastave postupati po aktima Tužiteljstva Kantona Sarajevo, i unatoč zabrani od strane Tužiteljstva BiH, lažna tvrdnja, pred sudom izrečena, u namjeri da prikrije svoja kriminalna djelovanja, koje je ovaj svjedok ostvario, djelujući i postupajući suprotno smjernicama i uputama Tužitelja Tužiteljstva BiH Ćazima Hasanspahića i Odluci Direktora SIPA-e, usljed čega je došlo do Zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja od strane istoga.

Nakon što je branitelj optuženog, Ifet Feraget konstatirao: „Jesam li ja u pravu dakle, a i vi ste to rekli, da vama Tužilaštvo BiH zabranjuje da dalje postupate po aktima Tužilaštva KS“, svjedok Šahinpašić je pred sudom naveo: „Pa imate tu pismeno, i mi se odmah žalimo na to i nastavljamo raditi, njih obavještavamo o svemu i nastavljamo raditi“, svjestan da i u odnosu na ovo lažno pred sudom izjavljuje, jer je predmetnom Naredbom Tužiteljstva BiH SIPA-i bilo naloženo, da ubuduće sve radnje i aktivnosti imaju poduzimati uz pismenu suglasnost Tužiteljstva BiH, a koju suglasnost nikada nisu dobili, da nastave postupati po aktima Tužiteljstva KS, niti je SIPA na Naredbu Tužiteljstva BiH mogla uputiti bilo kakvu žalbu.

6.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću:„Kako je vama izgledao u to vrijeme osumnjičeni Josip Šimić-Đinđić? Je li bio prepadnut, je li bio ustrašen? Kako je izgledao fizički?Je li bio crven u licu?Je li bilo tu noć konzumiranja vode, sokova? Je li bilo rakije?“, da bi svjedok Vahidin Šahinpašić kazao: „Ma kako će biti rakije, mi toga nemamo“, ali kada ga je odvjetnik Ifet Feraget suočio sa činjenicom, da je pred ovim sudom saslušan i inspektor SIPA-e Melis Fišo, koji je kazao „Bilo je rakije“, svjedok Šahinpašić suočen sa ovom činjenicom, na sudu popustio, pa isti izjavio: „Odlično, odlično, ako je rekao onda“ – suočen sa činjenicama i izjavama drugih svjedoka – pripadnika SIPA-e, na sudu ipak priznao, dajući do znanja i obrani i sudu, da je Melis Fišo u pravu, dok iz svjedočenja pred sudom „svjedoka-optuženog“ Josipa Šimića-Đinđića proizlazi, da se tu večer alkohol konzumirao, da je isti donio Vahidin Šahinpašić…, dok je sud utvrdio, da je Melis Fišo kažnjen zbog teže povrede službene dužnosti upravo zbog svoga istinitog svjedočenja u ovome predmetu.

7.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da li je i’ko od inspektora vršio pritisak na Josipa prilikom ispitivanja dok ste vi bili i da li mu je to poznato, u smislu da otkrije, odnosno da mu inputiraju imena osoba koje su mu dale te dokumente?“, da bi svjedok Vahidin Šahinpašić odgovorio: „Nemoguće to“, i znajući da neistinito izjavljuje, postupao u namjeri, da pred sudom odlučne činjenice prešuti ili prikrije, a svoja kriminalna djela lažnim odgovorima opravda, iako iz iskaza „svjedoka-optuženog“ Josipa Šimića-Đinđića nedvojbeno proizlazi, da jesvjedok Šahinpašić Vahidin po lišenju slobode Josipa Šimića-Đinđića, a koji je u 21,45 sati na dan 05.09.2017.g., sproveden u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, a potom Slađenko Čerkez priopćivši službeno Josipu Šimiću – Đinđiću da je lišen slobode, postupajući protivno Zakonu o osobama lišenim slobodi, te u kasnim večernjim satima, zajedno sa Čerkez Slađenkom od Josipa Šimića-Đinđića iznuđivali lažan iskaz protiv v. d. Glavnog tužitelja BiH Gordane Tadić i potpredsjednika VSTV-a BiH Ružice Jukić, na način, da izjavi „kako Gordana Tadić, Ružica Jukić i Ćazim Hasanspahić stoje iza svega“ u odnosu na akt SIPA-e i autentične transkripte, au namjeri, da diskreditiraju ili naštete ugledu najviših pravosudnih dužnosnica i dužnosnika, ili eventualno po iznuđenom lažnom iskazu hapšenjem svrgnu predstavnike najviše pravosudne i tužilačke vlasti u državi, pritom obećavajući Josipu Šimiću-Đinđiću kontrauslugu u vidu mita, da „neće ići u zatvor, da će ga Vahidin Šahinpašić lično kući odvesti, samo da izjavi tako i gotovo“, pritome govoreći Šahinpašić Vahidin, Josipu Šimiću u noći 05./06. 09. 2017.g., kako se „u pritvorskoj sobi otimaju za njegovu guzu“, i navedene poruke pokazao Slađenku Čerkezu, koji je potom izjavio: „Uuu Boga mi Šimiću ovo nije dobro“, nakon čega je optuženi počeo plakati.

Sud je nesporno utvrdio, da je dana 06. 09. 2017. godine, dan nakon hapšenja, u SIPA-u je došla advokatica Belma Balijagić Džuho, koja je saslušana pred ovim sudom, koja je najprije otišla do Vahidina Šahinpašića, koji joj je pokazao slike, koje je i optuženom pokazivao, te da je tada optuženi u prostorijama SIPA-e kazao svojoj advokatici Belmi Balijagić Džuho, nakon što se ista vratila od Šahinpašića, da je „bio podstrekavan da laže na Gordanu, Ružicu i Ćazima, te da nije mogao lagati, kao i da su mu inspektori SIPA-e prijetili“, dok je navedeno potkrijepljeno i svjedočenjem Ružice Jukić, potpredsjednice VSTV-a BiH, koja je saslušana pred ovim sudom 15.01.2020.g., koja je pred ovim sudom kazala, da je dobila informacije, da su od optuženog u prostorijama SIPA-e iznuđivali iskaz.

8.Sud nalazi, da je posebna odlučna tvrdnja u pogledu činjenice, da je svjedok Šahinpašić Vahidindana 18.07.2017.g., predao akt SIPA-e optuženom, koji je predmet tačke 1 optužnice, broj: T09 0 KT 0116640 17, i to: Zapisnik Kantonalnog tužilaštva KS o saslušanju svjedoka Vahidina Šahinpašića, broj: T09 0 KT 0116640 17 od 24.10.2017., svjedoku Šahinpašić Vahidinu od strane tužiteljice KS postavljeno slijedeće pitanje: “Na poseban upit tužioca“, „jeste li ikada Josipu Šimiću predali bilo kakav dokument ili akt“, a svjedok Šahinpašić izjavio: “Nisam, nije to praksa u našem radu“, te da pojasni sudu, zašto ga to pita tužiteljica, kazao da „ne zna“, iako optuženi u toku istrage niti na jednome zapisniku nije spominjao svjedoka Šahinpašić Vahidina, pa samo pitanje tužiteljice je nelogično, ali budi opravdanu sumnju, kada se ovo dovede u vezi sa svjedočenjem i inspektora SIPA-e Melisa Fiše, koji je pred ovim sudom izjavio, da mu se „Josip Šimić, kao čovjek sviđa, ali da mu nije leglo što je pustio onu krivotvorinu, al’ valjda mu je ne’ko to podvalio“, iako se radi o istražitelju SIPA-e, koji je postupao u ovome predmetu i informacije prikupljao, te dovodeći sve u vezu sa izjavama Ružice Jukić, Kordić Borisa, Josipa Kvesića, Belme Balijagić Džuho, Josipa Šimića-Đinđića, Jadranka Lukića, kao i snimljenih razgovora – koji su u pogledu bili decidni, da je „im je Šimić prije hapšenja, dakle prije 05.09.2017.g., kazao, da mu je „navedene dokumente, kako akt SIPA-e, tako i transkripte dao „Šaja“ iz SIPA-e“, te u daljnju vezu sa nalazom vještaka Adnana Bešlića, dok i iz dopisa optuženog Josipa Šimića-Đinđića od 29.08.2017.g., a koji je predan Tužilaštvu BiH 30.08.2017.g., u 10,40 sati, proizlazi, da optuženi saopćava Glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH: „Kad dođe vrijeme, reći ću Vam ‘ko mi je materijale iz SIPA-e dao“, nedvojbeno svi dokazi upućuju i govore, da se radi o Vahidinu Šahinpašiću, načelniku Kriminalističko – istražnog odjela SIPA-e.

Sud ovu odlučnu činjenicu zaključuje i iz svjedočenja Čerkez Slađenka, koji je pred sudom spominjao osobu po imenu „Šaja“, a na upit, „’ko je Šaja“, svjedok odgovori „Vahidin Šahinpašić“.

9.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „ Da li potpisivao neke akte za direktora agencije gospodina Pericu Stanića? Da li ima ovlaštenje?, da bi svjedok Šahinpašić Vahidin odgovorio: „Da on ispred svoje jedinice piše direktoru i obavještava ga o određenim stvarima, a da nema ovlaštenje da potpisuje van kuće“, odnosno izlazne akte, ali kada je suočen sa činjenicom, da Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu izričito propisuje da je za potpisivanje akata ovlašten samo direktor i zamjenik direktora, a niko od rukovodilaca nije imao to generalno ovlaštenje u toku cijele 2017.g., pa da navedeno objasni sudu, kakvo je to ovlaštenje on imao?, da bi svjedok Šahinpašić odgovorio, da „kad je direktorovo ime, da ga on potom ovlasti i kaže da potpiše po odobrenju, da potpisuje stalno akte u njegovo ime i u ime zamjenika“, ali kada mu je odvjetnik Ifet Feraget na sudu prezentirao izlazni akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj: 1604/2-04-1-5790 od 05.09.2017. godine na kojem se nalazi potpis svjedoka Vahidina Šahinpašića, potpisan „Za Direktora Pericu Stanića“, za koji je prethodno svjedok kazao, da „nema ovlaštenje da potpisuje akte van kuće“ tj., izlazne akte, i suočen sa činjenicom, da je očito takve akte neovlašteno potpisivao, i nakon što mu je odvjetnik Feraget prezentirao prethodno navedeni akt, svjedok je počeo mijenjati priču, da je „potpisao akt, ali po odobrenju“ ne sporeći svoj potpis na tome aktu, iako iz dopisa Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-04/2-04-1-5790-37/17 od 24. 12. 2019.g., proizlazi, da je u skladu s Zakonom o SIPA-i, za potpisivanje akata „Za Direktora“ ovlašten njegov Zamjenik, te da nitko od rukovodilaca organizacijskih jedinica u SIPA-i u toku 2017.g., nije imao generalno ovlaštenje, da potpisuje izlazne akte Agencije, odnosno akte „Za Direktora“ SIPA-e, dakle, postupao u namjeri, da tvrdnjama protivnim istini, prikrije svoja kriminalna djelovanja u odnosu na akte SIPA-e u kojima je Vahidin Šahinpašić potpisivao akte „Za Direktora“ SIPA-e, stavljajući na iste svoj potpis neovlašteno, a održi sud u zabludi.

Svjedok Vahidin Šahinpašić nije tu stao, pa je tvrdnjama protivnim istini i materijalnim dokazima, i unatoč dopisu SIPA-e broj: 16-04/2-04-1-5790-37/17 od 24. 12. 2019.g., iz kojeg proizlazi, da je u skladu s Zakonom o SIPA-i, za potpisivanje akata „Za Direktora“ ovlašten njegov Zamjenik, te da nitko od rukovodilaca organizacijskih jedinica u SIPA-i u toku 2017.g., nije imao generalno ovlaštenje, da potpisuje izlazne akte Agencije, odnosno akte „Za Direktora“ SIPA-e, počeo na sudu nuditi nelogične odgovore u smislu, da postoji „jači zakon“ po kojem on očito može potpisvati takve akte.

10.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da li mu je poznato išta da je u toku saslušanja Josipa Šimića-Đinđića naređeno da se prekine njegovo ispitivanje i zbog čega“, da bi svjedok svjesno disimulirajući pred sudom kazao, da se „ne može sjetiti“, iako je dana 06.09.2017.g., oko 14:45 sati, u toku ispitivanja Josipa Šimića-Đinđića u SIPA-i, ušao u salu za saslušanje i kazao „Ajd prekidajte, završavajte to“, i znajući,da se saslušanje Josipa Šimića-Đinđića prekida po Naredbi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 06.09.2017.g., svjesno ovu odlučnu činjenicu na sudu prešutio, iako je, odgovarajući na pitanja tužiteljice Nevene Aličehajić na upit: „Da li je moguće, da se Josip Šimić nalazio u SIPA-i, kad je stigla Naredba Tužiteljstva BiH“, da bi svjedok odgovorio: „moguće, moguće“, a koje činjenice su potkrepljenje svjedočenjem Josipa Šimića i Belme Balijagić Džuho, kao i ostalim provedenim materijalnim dokazima.

11.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit Josipa Šimića, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da li je on 30.08.2017.g., izdao naredbu pripadnicima SIPA-e Pekić Draganu i Tomić Goranu, da se Josip Šimić dovede u SIPA-u“, svjedok je, svjesno prikrivajući činjenice kazao, da se „ne može sjetiti“, iako iz svjedočenja Čerkez Slađenka proizlazi, da ga je „toga dana u popodnevnim satima pozvao načelnik KIO SIPA-e Vahidin Šahinpašić u svoj Ured i saopćio mu, da se Šimić nalazi na Grbavici, te da pošalje tim, da ga privedu u SIPA-u, da su to bili Tomić Goran i Pekić Dragan, koji su i postupili po naredbi nadređenih u SIPA-i i priveli Šimića i doveli ga u SIPA-u“, dok je ovakva činjenica potkrepljena svjedočenjem Josipa Šimića i Belme Balijagić Džuho, pa se stječe dojam, da svjedok Vahidin Šahinpašić, iako upozoren od strane suda, da ništa ne smije prešutjeti od onoga što mu je poznato, zaista zna što se dogodilo, ali ne želi da kaže, pa je svjedok Šahinpašić u nastavku svoga kazivanja pribjegao neistinitim tvrdnjama, tvrdeći, da pripadnicima SIPA-e, nije kazao, da „dovedu Šimića u SIPA-u, nego samo da mu uruče poziv“, iako su pripadnici SIPA-e tom prigodom Šimiću kazali, da „on mora sa njima poći u SIPA-u, te da ako ne pođe, da će onda biti prisilne metode“, što je potvrdila i Belma Balijagić Džuho, te dovodeći ovo u vezu sa tvrdnjama Vahidina Šahinpašića, da se „bez njegova znanja ne može ništa uraditi“, proizlazi, da je svjedok Vahidin Šahinpašić zaista i izdao zapovijed pripadnicima SIPA-e Tomić Goranu i Pekić Draganu, da liše slobode Josipa Šimića i dovedu ga u SIPA-u, pa je prethodna tvrdnja ovoga svjedoka Šahinpašić Vahidina u kojoj je naveo da „pripadnicima SIPA-e, nije kazao, da dovedu Šimića u SIPA-u, nego samo da mu uruče poziv“, lažna.

12.Dana 15. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Vahidinu Šahinpašiću: „Da li mu je poznato, da li je bilo kakvih dogovora Direktora SIPA-e sa ovlaštenim licima iz Tužilaštva BiH povodom ovoga predmeta“, da bi svjedok disimulirajući kazao, da mu „ništa nije poznato“, iako iz akta SIPA-e, broj: 16-04/2-04-1-5790/17 od 05.09.2017. godine, kojeg je sačinio svjedok Vahidin Šahinpašić, a u sklopu kojeg se nalazi službena zabilješka sačinjena od strane Sarvan Jasmine i Melisa Fiše, a koju ovaj svjedok vrlo hitno šalje Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, proizlazi, da u aktu svjedok Šahinpašić dostavlja tu službenu zabilješku i obavještava o tome Kantonalno tužiteljstvo, a da je prethodno bilo pitanje da li mu je poznato da li postoji dogovor njegova direktora gospodina Perice Stanića sa ovlaštenim licima iz Tužiteljstva BiH, te da je gospodin Šahinpašić kazao, da mu nije poznato, a da u aktu broj: 16-04/2-04-1-5790/17 od 05.09.2017. godine dostavlja tu službenu zabilješku tim svojim aktom, gdje kaže da je bio postignut dogovor između Direktora SIPA-e Perice Stanića i glavne tužiteljice BiH Gordane Tadić, da u konkretnom predmetu treba da postupa Tužiteljstvo BiH, a ne Tužilaštvo Kantona Sarajevo, pri čemu je svjedok Vahidin Šahinpašić za nepoštovanje načelno postignutog dogovoraizmeđu Direktora SIPA-e Perice Stanića i glavne tužiteljice BiH Gordane Tadić, svalio krivicu okrivljujući Pericu Stanića tvrdeći pred sudom: „Pa ako je tako, treb’o je Perica to ispoštovati“, a potom suočen sa službenom zabilješkom, počeo se „vaditi“ na sudu, kako navodno nije razumio pitanje obrane, pa da je bio ipak upoznat, ali da mu pitanje nije bilo jasno. Iako je utvrđeno, da je Vahidin Šahinpašić-sam, počev od dana 05. 09. 2017. godine do polovine studenog/novembra 2017. godine, postupajući suprotno principu zakonitosti, suprotno odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, suprotno smjernicama Tužitelja Tužiteljstva BiH, suprotno načelno postignutom dogovoru između Glavnog tužioca BiH i Direktora SIPA-e, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj ili ovlaštenja, poduzimao radnje koje nije smio poduzimati, pritome sudu lažno prikazujući odlučnu činjenicu, da je „sve radio po uputi Direktora“!

Odvjetnik Ifet Feraget više je puta na sudu kazao, da svjedočenje Šahinpašić Vahidina je u kontradiktornosti s ostalim provedenim dokazima.

Autor: Josip Šimić-Đinđić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI