FOTO: Ružica Jukić primila Muriza Memića i odvjetnika Ifeta Ferageta!

Autor: Josip Šimić

SARAJEVO - Dopredsjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Ružica Jukić, jučer je, po prethodno dogovorenom i iskordiniranom terminu, i to 17. 05. 2018. godine u 14:15 sati, u svome Uredu, u prostorijama VSTV-a BiH, treći puta primila Muriza Memića, oca brutalno ubijenog Dženana Memića, te njegova opunomoćenika Ifeta Ferageta, odvjetnika iz Sarajeva.

Tom prigodom, opunomoćenik obitelji Memić, odvjetnik Ifet Feraget upoznao je dopredsjednicu VSTV-a BiH Ružicu Jukić s novim dokazima i nalazima prikupljenim u predmetu „Dženan Memić“, a koji dokazi po svojim sadržajima nesumnjivo upućuju i govore, da se radi o svirepom ubojstvu Dženana Memića, koji je 08. 02. 2016. godine ubijen u Velikoj Aleji na Ilidži. Shodno navedenom, odvjetnik Ifet Feraget je dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić ukazao na ključne dokaze, koji nesumnjivo potvrđuju i govore, da se ni pod kojim uvjetima u predmetu „Dženan Memić“, ne može raditi, niti govoriti o prometnoj nesreći, kako to Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo u svojoj tezi optužnice pak tvrdi, već o teškom krivičnom djelu ubojstva.

Odvjetnik Ifet Feraget upoznao je ukratko dopredsjednicu VSTV-a BiH Ružicu Jukić sa sljedećim bitnim činjenicama i nepobitnim dokazima u predmetu „Dženan Memić“, koji jasno govore, da je Dženan Memić ubijen na jedan podmukao način, potom lažnim iskazima i nalazima vještaka i svjedoka, svjesnim opstrukcijama od strane pripadnika MUP-a KS, te pripadnika Tužiteljstva Kantona Sarajevo, koji su svjesno sve učinili, da istragu odvuku od stvarnih počinitelja ovog teškog kaznenog djela:

 1. Vahid Ćosić, bivši komesar MUP-a KS, Džafer Hrvat, šef sarajevske krim policije, te Hasan Dupovac, jasno su tada rekli, da se radi o svirepom ubojstvu, dok je Hasan Dupovac, šef prometnih istraga, kazao tada, da je ovo udarac drvenom palicom u glavu Dženana Memića, tj. ubojstvo;
 2. Dalida Burzić, glavna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, kada je mene, kao odvjetnika gospodina Muriza Memića, zajedno primila u svoj Ured, jasno je tada rekla sljedeće: „Dženan Memić je ubijen. Ali nije on njega htio ubiti, to je bilo naguravanje, koje je eskaliralo. Meni je Alise žao, ona je morala ići hodžama, ja nju ne dam“, a to da je Dženan Memić ubijen, gospođa Burzić je potvrdila i u svojim dopisima roditeljima ubijenog Dženana Memića;
 3. Olga Vuksan, koja je inspektorica krvnih delikata, opisivala je predmet, kojim je Dženan udaren;
 4. Dr. Hamza Žujo, vještak sudske medicine jasno je u svome prvotnom nalazu utvrdio, da se radi o ubojstvu, da je smrt bila nasilna, i to udarcem tupim mehaničkim predmetom, najvjerojatnije kolcem;
 5. Vještaci prometne i mašinske struke prof. dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić su u svojim nalazima isključili bilo kakvu mogućnost, da je Dženan Memić stradao u prometnoj nesreći, odnosno, da se u predmetu Dženan Memić ne radi o prometnoj nesreći;
 6. Sefedin Škrijelj, koji je inspektor prometnih istraga ja kazao, da nema odlike prometne nesreće;
 7. Ad hoc tijelo komisije za sigurnost ustanovilo je preko 600 prekršaja, a da nitko od pripadnika MUP-a KS nije odgovarao;
 8. Dr. Alija Čeljo, koji je operirao Dženana Memića, jasno je u svome iskazu na zapisniku o saslušanju svjedoka u prostorijama MUP-a KS izjavio, da mu „povrede ne odgovaraju prometnoj nesreći; Bitno je naglasiti, da Tužiteljstvo KS nikada nije saslušalo dr. Aliju Čelju;
 9. Šest liječnika, i to svjedoka Tužiteljstva utvrđuju, da Alisa Mutap nema amneziju;
 10. Vještak dr. Željko Karan izjavio je i utvrdio, da su povrede na Dženanovim rukama obrambene povrede;
 11. Elmira Karahasanović, koja je šefica odjela za biološka vještačenja u Federalnoj upravi policije utvrdila je, da tragovi krvi nisu izuzeti kako je trebalo, jer nedostaje trag između traga 7 i 8, te da Alisina majica nije izuzeta i dostavljena na vještačenje, dok tragovi krvi na Alisinoj jakni jasno ukazuju, da je od udarca pa nadalje bila u uspravnom položaju, što nesumnjivo govori, da je Alisa Mutap lagala, da je bila u nesvjesti, nego je zapravo cijelo vrijeme hodala.Alisa Mutap je tako bezočno i hladnokrvno lagala, kada je 10. 02. 2016. godine izjavila, da je „pogledala u Dženana i izgubila svijest i došla svijesti u hitnoj pomoći“, dok su upravo na glavnom pretresu 02. 11. 2016. godine pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH, decidno izjavili, da je „Alisa Mutap cijelo vrijeme bila svjesna, komunikativna, da je ponudila sve podatke o sebi i da je u rukama držala i svoj i Dženanov mobitel“. Ovo su dvije dijametralno suprotne izjave. Pred Sudom je Alisa Mutap izjavila, da je „samo pogledala u Dženana i da se od tada ničega ne sjeća“. Ovakvo bezočno laganje dokaz je Alisine hladnokrvnosti!
 12. Neke od nepravilnosti i dokazanih laži postupajućih tužitelja u predmetu Dženan Memić, a posebno tužitelja Merisa Ćate, jest, da je tvrdio, kako ne postoji snimak uviđaja, dok je Sefedin Škrijelj jasno zaveo snimak uviđaja u dokazni materijal;
 13. Tužitelji Amina Ruždić, Sead Kreštalica, Meris Ćato su tvrdili, kako su svi dokazi dostavljeni obrani, međutim, preko 200 dokaza nije bilo dostavljeno obrani, dok je u međuvremenu dostavljeno oko 140 dokaza. Tvrdili su, kako ne postoje skriveni dokazi, dok se ispostavilo u međuvremenu, da je 8 dokaza pod oznakom povjerljivo, a koji nisu nikada obrani dostavljeni. Ako se radi o prometnoj nesreći, zašto će 8 dokaza pod oznakom povjerljivo i 9 tužitelja na predmetu;
 14. Nadalje, Tužiteljstvo i MUP KS tvrdili su, kako nije bilo napada na Alisu, te da ona ima amneziju. Nasuprot tome Zijo Mutap, otac Alise Mutap putem mobitela pozvao je inspektoricu Hasanbegović u ožujku 2016. godine, koji joj je jasno kazao, da je Alisa prepoznala jednog od napadača sa slike, te da procjene sigurnost njegove kćerke. Postoji dokaz o ovome i to Službena zabilješka MUP-a KS;
 15. Tužiteljica Amina Ruždić tvrdila je, kako nema osnova za svjedočenje inspektorice Sanele Hasanbegović, jer ona navodno nema nikakvih saznanja o slučaju Dženan Memić. Međutim, naknadno se pojavljuje službena zabilješka inspektorice Hasanbegović, koja upravo svjedoči o pozivu Zije Mutap, oca Alise Mutap;
 16. MUP i Tužiteljstvo KS tvrdili su, kako ne postoji snimak sa kuće Šerifa Konjevića. Tu činjenicu je Šerif Konjević saznao iz medija, te demantuje MUP KS i Tužiteljstvo i tvrdi, da ima snimak te isti predaje;
 17. Vještaci Ševal Kovačević i Ivica Perović su u svome radu pokazali nestručnost, neobjektivnost, pristrasnost, jer su sačinili lažne nalaze, kako bi potvrdili sugerirani scenarij Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo i njihove teze optužbe, a da za sačinjavanje takvih lažnih nalaza još uvijek nitko nije odgovarao. Osobito se ističe lažni nalaz vještaka Ivice Perovića protiv kojeg je Muriz Memić podnio Krivičnu prijavu. Vještak Ivica Perović sačinio je lažni nalazs ciljem da se pomogne učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela ubistva i da se spriječi dokazivanje tog krivičnog djela, i to tako što je povredama kompletne procedure vještačenja najprije sačinio nalaz vještačenja tragova boje od 21. 03. 2016. godine u kojem je naveo da je sporni trag boje pronađen na licu mjesta identičan sloju nespornog uzorka površinske boje PMV Renault Clio, dok je u svom drugom nalazu od 01. 06. 2016. godine naveo da je taj isti sporni trag boje sada identičan sloju nespornog uzorka površinske boje PMV VW Kombi, kako bi na taj način potkrijepio navode iz optužnice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo broj T09 0 KTP 0098711 16 od 09. 08. 2016. godine, iako je sasvim očigledno da jedan te isti sporni trag boje ne može biti identičan sa nespornim tragovima boje dva vozila čija boja se razlikuje već na prvi pogled, slijedom čega se u radnjama vještaka Perović Ivice stiču obilježja krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH, u vezi krivičnog djela davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. KZ F BiH;
 18. Potrebno je navesti da je tužiteljstvo provelo i mašinsko vještačenje oštećenja na PMV Renault Clio, radi utvrđenja vjerovatnosti da ista potiču iz saobraćajne nesreće naleta na pješaka, ali je vještak mašinske struke isključio tu mogućnost. Međutim, tužiteljstvo nije nikada objelodanilo ovaj dokaz! Poučeni ovim iskustvom Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo kasnije nije uopće provodilo mašinsko vještačenje oštećenja na VW Kombiju, radi utvrđenja vjerovatnosti da ista uopće mogu poticati iz prometne nesreće naleta na pješaka, obzirom da je očigledno da povrede kod Dženana Memića ne odgovaraju obimnim oštećenjima na vozilu VW Kombi.
 19. Dr. Alija Čeljo, koji je operirao Dženana Memića, tada je Murizu Memiću kazao, kako mu povrede ne odgovaraju prometnoj nesreći, odnosno obaranju pješaka. Tužiteljica Ivana Petković tvrdila je, da dr. Alija Čeljo nikada takvo što nije kazao Murizu Memiću. Međutim, naknadno se pojavljuje iskaz dr. Alija Čelje, koji je jasno potvrdio, da je već tada Murizu Memiću kazao, da mu povrede na Dženanovom tijelu neodgovaraju prometnoj nesreći, odnosno obaranju pješaka, pa se postavlja pitanje, zbog čega je tužiteljica Petković onda lagala?!
 20. Kodeks tužiteljske etike jasno propisuje, da „Tužitelj ne daje bilo kakav komentar u javnosti ili privatno, kako u vezi predmeta u kojem postupa, tako i predmeta u kojem bi mogao postupati, a koji bi opravdano mogao izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost“. Gospođa Burzić u vrijeme kada to nije smjela činiti, ona je činila, a sada kada treba pojasniti određene stvari i propuste, vješto šuti i izbjegava bilo kakvo daljnje komentiranje istog pod izlikom: „kako neće komentirati postupak koji je u tou pred Kantonalnim sudom u Sarajevu“, pa se postavlja pitanje, zbog čega je to ranije činila, a sada neće;

Odvjetnik Feraget je, dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić, a nakon prethodno, ukratko svega izloženoga i prezentiranoga, jasno stavio do znanja, da u „predmetu Dženan Memić nije u pitanju više tok, dinamika i uzrok prometne nesreće, nego je dovedena u pitanje prometna nesreća uopće i čak što više, ‘ko je podmetnuo komade stakla, da iscenira, da je bila prometna nesreća, s ciljem, da prikrije svirepo ubojstvo nevinog mladića Dženana Memića“! Feraget je osobito dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić izrazio svoju veliku zabrinutost, da već pojedini dokazi, poput komada laka, u vrijeme još dok traje sudski proces, nestaju na neshvatljiv način iz policijskih prostorija i ukazao na inertnost, kako suda, tako Tužiteljstva KS prema ovome problemu.

„Dakle, porezni obveznici plaćaju ovakve montirane optužnice i ovome nekome nekad mora stati u kraj! Predmet Dženan Memić uvijek je poseban predmet, građani podržavaju našu borbu, nama je stalo samo da utvrdimo istinu, i ovo što stalno govori gospodin Muriz Memić, odustati se ne smije i odgovornost tužitelja za ovakav rad na predmetu se mora tražiti“ – izjavio je odvjetnik Ifet Feraget na sastanku s dopredsjednicom VSTV-a BiH Ružicom Jukić!

Ifet Feraget, odvjetnik porodice Memić  je također napomenuo dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić, da je „Tužiteljstvo BiH na redu. Član 7. Zakona o Sudu BiH je vrlo jasan. Ovo je slučaj, koji je u dobroj mjeri uznemirio javnost, ovo je slučaj koji je nanio štetu interesima Bosne i Hercegovine, poljuljao povjerenje građana u pravosudne institucije, te nadodao, da je Federalno tužiteljstvo vršilo kontrolu rada na predmetu Dženan Memić na neshvatljiv način. Dakle, svi dokazi koji postoje tvrde, da je Dženan Memić ubijen na podmukao način. To je krivično djelo za koje je zakonom propisana kazna od 45 godina zavora. Oni koji su se udružili da pomognu ubojicama, da ne izađu pred lice pravde su počinili krivično djelo organiziranog kriminala i za to krivično djelo je predviđena kazna od 45 godina zatvora“ – ustvrdio je odvjetnik Ifet Feraget na sastanku s dopredsjednicom VSTV-a BiH Ružicom Jukić!

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića, obratio se dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić, riječima, da će „tražiti ne samo krivičnu, već i materijalnu odgovornost glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo Dalide Burzić i svih tužitelja, zbog svjesnog i namjernog kršenja zakona i svjesno prouzrokovane štete, koju i dalje čine, kako njemu i njegovoj obitelji, tako i proračunu Bosne i Hercegovine, s ciljem, da se ubojice Dženana Memića zaštite i ne izvedu pred lice pravde. Također je ukazao na problem izbrisanih snimaka sa Budnjinog hotela Crystal, te da ga je Muamer Budnjo zvao da popiju kafu negdje u gradu, na što je Muriz Memić odgovorio Muameru Budnji, da „ćemo biti kavu, kada mi doneseš snimke“!

Na kraju svoga obraćanja dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić, Muriz Memić je čvrsto ostao pri ranije iznesenom stavu u medijima, da će zbog svega navedenog, ustrajavati na smjeni ili ostavci glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo  Dalide Burzić i dr., te da očekuje od Tužiteljstva Bosne i Hercegovine procesuiranje iste, te ponovio dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić, da je „nečasno, da Dalida Burzić bude imenovana na poziciju sudije Suda BiH, kao najčasniju poziciju u državi“!

„Njih je koštalo vrijeme, a meni je vrijeme pomoglo, da dođem do istine, jer meni treba sudnica, a ne ulica, ali zbog svega što se događa, zbog korupcije i kriminala, kako glavne tužiteljice Burzić i pojedinih tužitelja, primoran sam pravdu, zajedno sa ljudima, koji nas podržavaju tražiti na ulici i prosvjedovati, te šatorsko naselje pred VSTV-om BiH napravit ću zaista ukoliko „dotična“ bude imenovana za suca Suda BiH. Ona ne može nakon svega samo tako biti nagrađena“ – zaključio je Muriz Memić u svome obraćanju dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić!

Saslušavši odvjetnika Ifeta Ferageta, te Muriza Memića, oca ubijenog Dženana Memića, dopredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je ponovila, da će „u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima i ovlastima učiniti sve, da oštećeni Muriz Memić i njegova obitelj ostvare sva zakonom i Ustavom zagarantovana prava, da će kao dopredsjednica VSTV-a BiH učiniti sve, u cilju jačanja povjerenja javnosti u pravosudne strukture i afirmiranja toga povjerenja, a koje je nažalost, na predmetu Dženana Memića, očito svjesnim opstrukcijama pojedinih tužitelja i pripadnika MUP-a KS, takvo povjerenje suspendirano i narušeno.

Dopredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je također upoznala Muriza Memića, te njegova odvjetnika Ifeta Ferageta, da je u skladu sa svojim zakonskim okvirima, sljedstveno Kodeksu tužiteljske i sudske etike, obavila razgovor s glavnom tužiteljicom Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić, a obzirom, da je u pitanju i ugled pravosuđa i predmet o kojem su počeli pisati i strani mediji, ukazala joj na određene probleme i opstrukcije u predmetu Dženan Memić, a koja postupanja su u tome predmetu,očito svjesnim i namjernim umišljajima pojedinih tužitelja i pripadnika policije dopridonijela destrukciji vladavine pravde i zakona, nesumnjivo naštetila profesionalnom i moralnom integritetu i kredibilitetu, kako VSTV-a BiH, tako i cjelokupnom pravosuđu Bosne i Hercegovine, pa i interesima Bosne i Hercegovine, te da je od glavne tužiteljice BiH Gordane Tadić dobila potvrdan odgovor, da su po pitanju prijava gospodina Muriza Memića i općenito predmeta „Dženana Memića“, već preduzete određene radnje na Tužiteljstvu BiH s tim u vezi!

Nakon dvosatnog sastanka, Muriz Memić, te njegov odvjetnik Ifet Feraget zahvalili su se od srca dopredsjednici VSTV-a BiH Ružici Jukić na izdvojenom vremenu, srdačno upriličenom susretu, kao i na svoj podršci, koju je dopredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić pružala njegovoj obitelji u vrijeme, kada su mnogi članovi VSTV-a BiH šutjeli, a ona nije!

Autor: Josip Šimić

ZADNJE VIJESTI