MIROVINE – IX. DIO: Stjecanje i prestanak statusa u obaveznom osiguranju

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Status osiguranika u obaveznom osiguranju stječe se podnošenjem prijave u Jedinstveni sistem, koji je podnio obveznik uplate doprinosa, a status osiguranika u obaveznom osiguranju, prestaje podnošenjem odjave.

Obavzno osiguranje u određenim okolnostima.

Osoba je obavezno osigurana za slučaj invalidnosti i smrti, zbog povrede na radu i profesionalne bolesti dok se nalazi u sljedećim okolnostima:

– Za vrijeme učešća u akciji spašavanja ili obrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane višom silom) na teritoriji Federacije BiH ili u akciji preduzetoj radi spašavanja građana ili otklanjanja materijalne štete na imovini.

– Za vrijeme pružanja pomoći organima vlasti po njihovom zahtjevu.

– Učenik ili student za vrijeme praktične nastave, odnosno za vrijeme stručne prakse kod poslodavca.

– Za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i za vrijeme u odgojnoj ustanovi, ustanovi za preispitivanje ili u posebnoj odgojnoj ustanovi.

– Za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije sukladno odredbama zakona.

– Za vrijeme rada kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa – volonterski rad – sukladno s odredbama zakona.

– Za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina života, ako se nalazi na redovnom školovanju.

– Za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa jedinica lokalne samouprave općina i gradova.

– Lice s teškoćama u razvoju, za vrijeme stručnog osposobljavanja.

– Za vrijeme sudjelovanja na organiziranim sportskim natjecanjima.

Opaska: Naglašena su dva termina “građanin” i građanska dužnost”. Naime, Ustav Bosne i Hercegovine ima pojmove:

U Preambuli: “Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi (zajedno s drugima) i građani Bosne i Hercegovine ovdje određuju da je Ustav Bosne i Hercegovine kako slijedi:”

Član II. 3.
Pobrojana prava, počinje sa: “Sva lica unutar teritorije Bosne i Hercegovine će uživati ljudska prava i slobode na koje je ukazano u paragrafu u gornjem tekstu; oni uključuju: “Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sačinjavaju predstavnici tri konstitutivna naroda, kao i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Postavlja se pitanje jesu li ove dvije kategorije “građani” i građanske dužnosti” protuustavne, jer što je sa konstitutivnim narodima u prethodnim odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH.

Stjecanje statusa.

Stjecanje statusa osiguranika za osobe osigurane u određenim okolnostima, obveznik uplate doprionosa, obavezan je da u Jedinstveni sistem dostavi prijavu osobe koja se nalazi u određenim okolnostima obaveznog osiguranja.

Osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.

Osoba koja nije u obaveznom osiguranju može se osigurati na dobrovoljno osiguranje pod uvjetima, obimu i načinu u Zakonu, ako ima prebivalište na teritroriji Federacije BiH ili teritoriji Brčko Distrikta BiH, ima opću zdravstvenu sposobnost, ako je starija od 15 godina, najkasnije do navršene 65 godine života, te ako je državljanin Bosne i Hercegovine.

Stjecanje, utvrđivanje, osnovica i prestanak za dobrovoljno osiguranje.

Dobrovoljno osiguranje se osigurava počev od dana podnošenja zahtijeva za utvrđivanje statusa osiguranja u dobrovoljnom osiguranju.

Status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju utvrđuje nositelj osiguranja, rješenjem.

Osnovicu za dobrovoljno osiguranje, nositelj osiguranja utvrđuje svojom odlukom, ukoliko drugim propisom nije drugačije određeno.

Dobrovoljno osiguranje prestaje:

– na zahtjev osiguranika,

– kada Porezna uprava dostavi nositelju osiguranja obavijest o neuplaćenim doprinosima za tri uzastopna mjeseca i to zadnjeg dana mjeseca za koji je uplaćen doprinos.

Osoba koja se nalazi na školovanju i osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu, ne može biti osigurana u dobrovoljnom osiguranju.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI