Nezakonito imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom!?

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Otvorenim pismom za javnost obratio nam se Samir Krivić, bivši djelatnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pišući o nezakonitom izboru Ahmeta Baljića za direktora ovoga Fonda, pa isti uz dokazni materijal objavljujemo na našem portalu.

Poštovani,

Od samog imenovanja Ahmeta Baljića (kadar SDA) na poziciju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo krajem ožujka 2015. godine počela su ukazivanja na nezakonitost samog ovog izbora.

S intenziviranjem aktivnosti u vezi sa ovim nezakonitim imenovanjem posljednjih nekoliko mjeseci pojačavaju se i aktivnosti pojedinih osoba i organa vlasti na zataškavanju čitavog slučaja. Na osnovu navedenog u daljnjem tekstu donosim presjek najznačajnijih događaja i činjenica uz materijalne dokaze u prilogu, kao i označavanje koruptivnih osoba i organa u cijelom ovom slučaju. Inače sam bivši uposlenik Fonda i direktna žrtva u borbi protiv korupcije u Fondu. Da je Fond značajna institucija i u pogledu financijskih sredstava najbolje govori podatak iz Revizorskog izvještaja Fonda za 2016. godinu Ureda za reviziju institucija FBiH, koji glasi: „Stvarno naplaćeni prihodi u 2016. godini iznosili su 16.984.957 KM…“

1. Već u svibnju 2015. godine, točnije dana 08.05.2015. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike aktom broj 06-02/10-613/15 (akt u prilogu pod br. 1) kojeg je potpisao tadašnji Ministar Milan Mandilović (kadar DF-a) informira Vladu FBiH o razliĉitim nezakonitostima prilkom izbora i imenovanja Baljića na poziciju direktora. Tom prilikom ovo ministarstvo je dalo prijedlog Vladi FBiH, koji glasi: „Imajući u vidu da je pomenuti Javni konkurs osporen od sva tri preostala kandidata koji su ispunili tražene uvjete konkursa, pored kandidata koji je imenovan na oglašenu poziciju, kao i činjenicu da su u tijeku natječajne procedure utvrđeni značajni propusti u smislu povrede važećih zakonskih i podzakonskih propisa, pri čemu je i sama Vlada FBiH, postupajući u zabludi, dala suglasnost na prijedlog imenovanja od strane neovlaštenog lica, predlažemo donošenje zaključka kojim će se ista suglasnost poništiti.“

Do poništavanja nije došlo a ovaj akt ministarstva je zataškan i meni je te drugim zainteresiranim licima tek odnedavno dostupan. Obratite u daljnjem tekstu pažnju na ponašanje istog ministarstva ali sada kada istim upravlja Ministar iz druge političke stranke (tj. Vesko Drljača iz SBB-a). O kakvim se nepravilnostima radi pokazuje i akt kojeg je prema gore navedenom mišljenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike neovlašteno potpisao u ime tog istog Ministarstva Stjepan Buconjić kojim se dostavlja prijedlog Odluke za imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora koji je datiran 24.03.2015. godine dok je sama odluka o imenovanju donijeta 18.03.2015. godine, znači prije nego što je i postojao prijedlog. (akt u prilogu pod točkom 1.1).

2. Dana 20.06.2016. godine član Upravnog odbora Fonda i predsjednik Komisije za izbor direktora Fonda Izudin Nino Tanović u e mail-u upućenom pomoćniku Federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Dobrici Jonjiću ukazuje na nezakoniti izbor Baljića te druge nezakonitosti u radu Fonda. Tom prilikom prvi put se osporava i validnost potvrde o radnom iskustvu Ahmeta Baljića tj. Tanović optužuje Baljića da je prevario Komisiju za izbor dostavljajući krivotvoreni dokument o radnom iskustvu.

Navedeni email je meni kao i drugim zainteresiranim osobama dostupan tek od prve polovine 2017. godine. (email u prilogu pod br. 2).

Nevedene kontakte e mailom te razgovore vezano za nezakonitosti u Fondu Dobrica Jonjić je ponovio u svjedočenju pred Oćtinskim Sudom Sarajevo u predmetu br. 65 0 Rs 55115416 Rs koji se vodi po mojoj tužbi protiv Fonda za mobing i diskriminaciju. Izudin Nino Tanović u e mail-u od 30.10.2017. godine kojeg je uputio Sindikatu uposlenika Fonda čiji sam ja predsjednik (novi email u prilogu pod br. 2.1) je slično ponovio svoje tvrdnje.

3. Ispostavilo se da je Baljić kao dokaz u proceduri izbora da ima 5 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja priložio krivotvorenu potvrdu sa lažnim podacima (obaveza od 5 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja propisana je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom FBiH). Naime, Baljić je dostavio potvrdu broj 0073/15 od 09.01.2015. godine da je ostvario ukupan radni staž 5 godina, 11 mjeseci i 8 dana na rukovodećem mjestu – rukovodioca pravne službe u pravnom licu Securitas BH d.o.o. Sarajevo koju je potpisao njegov rođak Mirsad Ćatić dok prema podacima Porezne uprave isti niti jednog dana nije proveo na tom radnom mjestu i u tom pravnom licu (isti nema niti jednog dana radnog staža u pravnom licu iz kojeg je donio spornu potvrdu). Naime, Baljić je prema aktu Porezne uprave broj 13/08-49-1-49-238-1/17-V.P. od 05.04.2017. godine u periodu 01.02.2010. do 09.01.2015. koji obuhvaća gore navedena potvrda radio u drugim pravnim licima i to: Securitas d.o.o. Sarajevo i Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Mostar podružnica Široki Brijeg. Poslovi koje je obavljao su: pravnik, direktor područne službe i pravni zastupnik. Baljić znači nema 5 godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima – u prilogu dostavljam potvrdu „Securitas BH“ d.o.o. i akt Poreske uprave FBiH. (akt pod br. 3 i 4).

4. Dana 15.5.2017. godine podnosim krivičnu prijavu protiv Mirsada Ćatića i Ahmeta Baljića zbog krivotvorenja službene isprave te sumnji vezano za druga krivična djela (krivična prijava br. 5 u prilogu).

5. Nadalje, dana 10.07.2017. godine Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike podnosim zahtjev za provođenje upravnog nadzora nad radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. (Zahtjev za upravni nadzor nad radom Fonda – odmah traži se, akt u prilogu pod br. 6).

6. Aktom broj 06-35/18-1863/17 od 19.07.2017. godine (akt u prilogu pod br. 7) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike me je obavijestilo: „Ministarstvo rada i socijalne politike će temeljem ovlaštenja sadržanih u točki XIV stav 2. Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, provesti upravni nadzor nad zakonitošću rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na one navedene okolnosti iz Vašega dopisa koje su u nadležnosti ovoga Ministarstva, o čijem ćete nalazu, kao zainteresirana strana biti adekvatno informirani“.

7. Nadalje, dana 30.08.2017. godine podnosim Krivičnu prijavu protiv Veska Drljače (kadar SBB) Ministra u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike zbog osnovane sumnje na počinjenje više krivičnih djela, a u osnovi radi nepoduzimanja odgovarajućih radnji upravnog nadzora u pogledu nezakonitog imenovanja Baljić Ahmeta na poziciju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. (krivična prijava u prilogu pod br. 8).

8. Dana 07.12.2017. godine u Izjašnjenju Vlade FBiH broj 1702/2017 (akt u prilogu pod br. 9) navedeno je: ” … resorno Ministarstvo izvršit će upravni nadzor u Fondu, utvrditi činjenično stanje i u vezi s okolnostima predmetnog prigovora, o istom irformirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, te predložiti daljnje aktivnosti.”

9. Nakon više od osam mjeseci od podnošenja zahtjeva za upravnim nadzorom najviše zahvaljujući djelovanju istražnih organa (jer je čitav slučaj trebao biti zataškan od strane Federalnog ministarsva rada i socijalne politike) dolazim u posjed Zapisnika br. 2 (akt u prilogu pod br. 10) Komisije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kojim je još jednom utvrđeno: „Imajući u vidu navedene i utvrđene činjenice Komisija konstatira da prilikom izbora aktualnog direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gosp. Ahmeta Baljića, nije primijenjen član 41. stav 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, da se prilikom izbora nisu ispoštovale odredbe zakona, Javnog konkursa i Poslovnika o radu komisije da “ukoliko dva ili više kandidata budu u cijelosti ispunjavali sve kriterije i uvjete za izbor, prednost će se dati osobi s invaliditetom”, te da u pogledu ispunjavanja uvjeta koji se odnose na potrebno radno iskustvo na rukovodećim poslovima postoji neslaganje između Potvrde koju je u sklopu procedure izbora dostavio kandidat Ahmet Baljić i službenog akta Porezne uprave FBiH iz koga proizilazi kako imenovani nije imao Javnim konkursom traženo radno iskustvo na rukovodnim poslovima.“

10. Na 108 sjednici Vlade FBiH od 21.03.2018. godine: “Vlada FBiH se upoznala s izvještajem Komisije za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH od 28.2.2018. godine, te zadužila Upravni odbor ovog Fonda da postupi u skladu sa svojim ovlaštenjima i preporukama Komisije.”

11. Zaključkom Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom broj 01-05-5-2570/18 od 27.03.2018. (akt u prilogu pod br. 11) konstatirano da je Upravni odbor primio k znanju Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda te akt organizacije Transparency International u BiH, bez naknadnog očitovanja do okončanja sudskih postupaka i donošenja pravomoćnih presuda po navedenim pitanjima. Radi se o dva parnična postupka u kojem je u jednom prvostupanjski Sud poništio imenovanje Baljića po tužbi Huse Sarića a u drugom tužba je odbačena kao neblagovremena od prvostupanjskog Suda po tužbi Riste Nišića.

12.Dana 30.03.2018. godine podnosim Krivičnu prijavu protiv Upravnog odbora Fonda (akt u prilogu pod br. 12), a dana 17.04.2018. godine podnosim Zahtjev za razrješenje Upravnog odbora i direktora Fonda na koji još nema odgovora. Također još nemam odgovora na moje dodatne zahtjeve za pristup informacijama i žalbe, u vezi s tim, koje sam podnosio Vladi i Ministarstvu a u cilju razotkrivanja korupcije u pogledu imenovanja Ahmeta Baljića a o čemu sam informirao i Instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH (akt u prilogu pod br. 13).

Smatram da, kada nisu mogli na drugi način da zataškaju nezakonito imenovanje Baljića, Vlada i Ministarstvo su smišljeno učinili da se „loptica prebaci“ na Upravni odbor Fonda, kako bi onda ovaj organ donio zaključak „bez naknadnog očitovanja do okončanja sudskih postupaka i donošenja pravomoćnih presuda po navedenim pitanjima.“ S ovim zaključkom pokušava se zataškati situacija od strane Vlade, Ministarstva i Upravnog odbora Fonda te predstaviti kao da je nešto urađeno tako da Baljiću nesmetano istekne mandat krajem ožujka 2019. godine.

Dokazi o nezakonitom imenovanju su više nego očiti tako da Vlada, Ministarstvo i Upravni odbor nemaju hrabrosti da otvoreno odbace moje predstavke i kažu da je Baljić zakonito izabran ali ga ne žele ni smjeniti jer zajedno čine koruptivnu organiziranu mrežu, pa čitavu situaciju žele zataškati i odugovlačiti.

Vlada je imala dovoljno osnova i obavezu ranije pokrenuti razrješenje Baljića. Upravni odbor Fonda, u svemu tome, Vlada FBiH je samo trebala direktno zadužiti da Baljića razriješi u skladu sa Statutom Fonda. Očigledno da se radi o koruptivnoj mreži koju čine Vlada FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike te organi Fonda uz pomoć i podršku koalicijskih partnera iz vlasti, prije svega SDA i SBB-a.

Pored navedenog upoznat sam i posjedujem materijalne dokaze koji ukazuju i na druge nezakonitosti u Fondu kao što su:

A. Raspodjela poticaja – dokaz Zahtjev za upravni nadzor firme Galant d.o.o Kiseljak s prilozima koji ukazuju na nezakonitosti,

B. Nenamjensko trošenje sredstava Fonda – dokaz revizorski izvještaj za Fond Ureda za reviziju institucija FBiH za 2016. godinu,

C. Neprihvaćanje izvještaja o radu Fonda za 2015. godinu od strane osnivača Parlamenta FBiH,

D. Neovlašteno donošenje općih akata Fonda od strane direktora Baljića – dokaz Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,

E. Diskriminacija uposlenika Riste Nišića i Sindikata uposlenika Fonda sa Samirom Krivićem na čelu – dokaz nalazi i preporuke Institucije ombudsmena,

F. Nepotističko zapošljavanje bez konkursa – dokaz zapošljavanje Dizdar Nerina (SDP) uz napomenu da je upravo Nikšićeva Vlada na jednoj od zadnjih svojih sjednica imenovala Baljića, zapošljavanje supruge Suvada Osmanagića, bivšeg savjetnika Fadila Novalića premijera. Supruga se zove Jasminka Osmanagić. Zapošljavanje radnika iz grupacije Securitas kojom upravlja Mirsad Ćatić i gdje je radio Baljić. Ti radnici su Lejla Isaković i Alma Gačanović.

G.Nabavke – uvođenje Securitas-a za vršenje poslova nadzora i osiguranja prostorija Fonda.

Ovo su samo neke od činjenica vezane za rad Fonda i jasno je zašto jedna organizirana grupa želi zadržati postojeće stanje. Spreman sam ustupiti i dokaze vezano za druge nepravilnosti i nezakonitosti u Fondu (navedene od A. do G.) ali je prioritet pitanje nezakonitog imenovanja Baljića pa u skladu s tim vam dostavljam dokaze koji su vezani za njegovo imenovanje kako se ne bi zbog obimnosti materijala izgubila suština ovog mog pisma, a to je korupcija s naglaskom na nezakonito imenovanje Ahmeta Baljića.

Molim objavu pisma i poduzimanje bilo kakvih radnji iz vaše nadležnosti kako bi se stalo u kraj korupciji.

S poštovanjem,
Samir Krivić

Svu dokumentaciju možete pogledati na facebook stranici portala Dnevno.ba

Dokumentacija: SAMIR KRIVIĆ

Posted by Portal Dnevno BIH on Monday, April 30, 2018

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI