Sutkinja Murtezić prekinula ročište – Šimiću nezakonito određen pritvor, a cijeli postupak vođen je nezakonito!

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Dana 09. 01. 2019. godine, na Općinskom sudu u Sarajevu, trebao je otpočeti glavni pretres po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo protiv Josipa Šimića. Međutim, ni nakon više od godinu dana, to se nije dogodilo. Ugledna sutkinja na Općinskom sudu u Sarajevu Melika Murtezić, a po podnesku odvjetnika Ifeta Ferageta, branitelja Josipa Šimića, utvrdila je, da se nisu ispunile procesno-pravne pretpostavke za otvaranje glavnog pretresa.

U podnesku, koji je odvjetnik Ifet Feraget uložio u sudski spis, a potom isti usmeno obrazložio, sutkinja Melika Murtezić, ocijenila je osnovanim.

Odvjetnik Ifet Feraget je u podnesku naveo i podsjetio, da je „dana 06. 09. 2017. godine na Zapisniku o ispitivanju osumnjičenog, u prostorijama Tužiteljstva KS, od strane tada izabranog branitelja Balijagić Džuho Belme, stavljen zahtjev za izuzeće Glavne Kantonalne tužiteljice KS Dalide Burzić, postupajuće tužiteljice Nevene Aličehajić, Topalović Aide, Samira Selimovića, Sanina Bogunića, zbog osnovanog i opravdanog razloga, obzirom, da je Josip Šimić, kao novinar putem sredstava javnog informiranja, putem portala – elektronskih i printanih medija, objavljivao razne članke o kriminalnim i promiskuitetnim radnjama Dalide Burzić i ostalih tužitelja KS, te da je protiv iste Dalide Burzić i njezine zamjenice Aide Topalović podnio kaznenu prijavu Tužiteljstvu BiH, a o čemu su mediji izvještavali, da je u privatnim parničnim tužbama sa Glavnom kantonalnom tužiteljicom, koje je ista podnijela protiv njega zbog javnih članaka o istoj…, te da se osnovano sumnja u nepristrasnost rada Tužiteljstva Kantona Sarajevo, obzirom, da je na čelu Tužiteljstva KS Dalida Burzić, odnosno, da postoji visok stupanj sukoba interesa i pristrasnosti, na način da Tužiteljstvo KS neće u ovome postupati objektivno i korektno“.

„Glavna tužiteljica Tužiteljstva Kantona Sarajevo Dalida Burzić i postupajuća tužiteljica Nevena Aličehajić, ne znajući ili znajući zakonsku odredbu, da o izuzeću, ne odlučuje neposredno viši tužitelj, odnosno federalni tužitelj, već kolegij Kantonalnog tužiteljstva, u namjeri, da opstruira obranu, pravo na fer, nepristran i objektivan proces i istragu, zahtjev odvjetnice Balijagić Džuho Belme sa spisima u predmetu tada je poslala na odlučivanje Glavnom federalnom tužitelju F BiH Zdravku Kneževiću, koji je odbio, kao nedopušten zahtjev odvjetnice Balijagić Džuho“ – naveo je odvjetnik Feraget.

O izuzeću Glavnog kantonalnog tužitelja, postupajućeg tužitelja i određenih poimenično imenovanih tužitelja kantonalnog tužiteljstva ne odlučuje Glavni federalni tužitelj, već Kolegij kantonalnog tužiteljstva prema članu 44. stav 1. i 2. ZKP-a F BiH u vezi sa članom 42. stav 1. ZKP-a F BiH – stoji u podnesku odvjetnika Ferageta.

Odvjetnik Ifet Feraget je u podnesku dalje istaknuo, da je „dana 07. 09. 2017. godine postupajuća tužiteljica KS Nevena Aličehajić uputila prijedlog za određivanje pritvora Općinskom sudu u Sarajevu, i to sucu za prethodni postupak, da se ista mjera pritvora odredi prema Josipu Šimiću. Istoga dana izveden je pred suca za prethodni postupak Tina Begtaševića, koji mu je bez bilo kakve osnovane sumnje odredio pritvor, bez pravno valjanih i verificiranih dokaza“.

Šimiću ipak nezakonito određen pritvor!

Odvjetnik Feraget je dalje naveo u podnesku, da se „na ročištu povodom prijedloga za određivanje pritvora dana 07. 09. 2017. godine odvjetnica Belma Balijagić Džuho tada protivila prijedlogu Tužiteljstva KS za određivanje pritvora ističući, da je podnesen prijedlog za izuzeće Kantonalnog tužiteljstva KS, odnosno poimenično nabrojanih tužitelja u ovom krivičnom predmetu iz razloga ranije navedenih, te da je sudac za prethodni postupakta morao odmah prekinuti ročište, dok se ne odluči o postavljenom zahtjevu za izuzeće, no unatoč tome, isti je s ročištem nastavio i pritvor prema Šimiću dana 08. 09. 2017. godine odredio“.

„Ovakav stav je zauzeo i Vrhovni sud Federacije BiH 2009. godine, kao i to, da kad pravosudni djelatnik (sudac ili tužitelj) sazna, da je stavljen zahtjev za izuzeće, da mora odmah obustaviti svaku radnju na predmetu, dok se ne odluči o zahtjevu“ – naveo je u podnesku odvjetnik Feraget.

Feraget je u podnesku dalje naveo, da „Iz akta Tužiteljstva KS, broj: A-860/17 od 07. 09. 2017. godine, a kojeg potpisuje Glavna kantonalna tužiteljica Burzić Dalida, a koji akt je upućen Federalnom tužiteljstvu F BiH, naslovljen na gospodina Knežević Zdravka, tada Glavnog tužitelja F BiH, proizlazi slijedeće:

„Da Glavna tužiteljica Kantona Sarajevo Burzić Dalida informira Glavnog tužitelja F BiH Zdravka Kneževića, da je na Zapisniku o ispitivanju osumnjičenog od 06. 09. 2017. godine u predmetu, broj: T09 0 KT 0116640 17, braniteljica osumnjičenog Josipa Šimića-Đinđića, Belma Balijagić Džuho istakla zahtjev za izuzeće Glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, kao i ostalih tužitelja ovog Tužiteljstva, a da bi u nastavku ovog zahtjeva braniteljica Belma Balijagić Džuho u pogledu tužitelja čije izuzeće traži precizirala, da se to odnosi na Zamjenicu Glavne kantonalne tužiteljice Topalović Aidu, te tužitelje Sanina Bogunića, Selimović Samira i Aličehajić Nevenu“ – što proizlazi iz akta/dopisa Tužiteljstva KS.

Te se dalje u tom aktu spominje, da se Glavnom tužitelju F BiH dostavlja fco. Zapisnika o ispitivanju osumnjičenog, kako bi Glavni tužitelj F BiH odlučio o zahtjevu, naveo je odvjetnik Feraget.

Naime, Glavni federalni tužitelj je 12. 09. 2017. godine, odbacio kao nedopuštenim zahtjev advokatice za izuzeće i donio „sam od sebe“ još jedno rješenje, kojim kao neosnovanim odbija zahtjev odvjetnice za prijenos nadležnosti, iako mu takav zahtjev nikada nije niti postavljen, a što je i vidljivo iz Zapisnika o ispitivanju osumnjičenog od 06. 09. 2017. godine, kada je stavljen zahtjev samo za izuzeće.

Međutim, o zahtjevu za izuzeće glavne tužiteljice KS Dalide Burzić, postupajuće tužiteljice KS Nevene Aličehajić i drugih poimenično nabrojanih tužitelja, kojeg je odvjetnica Belma Balijagić Džuho stavila 06. 09. 2017. godine do dana današnjega nije odlučeno! Jeste odlučivao Glavni tužitelj F BiH Zdravko Knežević, koji nije imao nikakve zakonske nadležnosti prema ZKP-u F BiH da odlučuje o izuzeću, jer je o tome prema ZKP-u F BiH bio obavezan i samo nadležan, da odlučuje kolegij Kantonalnog tužiteljstva KS – naveo je u podnesku odvjetnik Ifet Feraget.

Feraget je podsjetio, da je „Glavni federalni tužitelj bio obavezan po članu 9. stav 1. Zakona o Federalnom tužiteljstvu, a koja odredba obavezuje Glavnog tužitelja F BiH, da nadzire i kontrolira zakonitost rada kantonalnih tužiteljstava u F BiH, da kada je odbacio kao nedopušten zahtjev za izuzeće postavljen tada od odvjetnice Balijagić Džuho, da naloži Tužiteljstvu KS, da je to ipak po ZKP-u F BiH njihova nadležnost, odnosno nadležnost kolegija Tužiteljstva KS, da se kolegij odmah sastane i odluči o zahtjevu, kako bi se osigurao efikasan i zakonit postupak, međutim, to nikada nije učinjeno“.

„Postupajuća tužiteljica KS Nevena Aličehajić nikada, do dana današnjega nije dobila zakonito „zeleno svjetlo“, odnosno zakonito Rješenje za postupanje i rad na krivičnom predmetu, jer o zahtjevu za izuzeće nikada nije odlučeno, što u konačnici dovodi u veliko pravno pitanje zakonitost poduzetih radnji na predmetu protiv Josipa Šimića, imajući u vidu odredbu ZKP-a F BiH, da je „tužitelj ili sudac dužan obustaviti svaku radnju, dok se ne odluči o zahtjevu za izuzeće, kojeg su stranke u postupku podnijele“ – stoji u podnesku odvjetnika Ferageta.

U tom svjetlu, odvjetnik Ifet Feraget podsjetio je na stav i Rješenje Vrhovnog suda F BiH, broj: 070-0-KŽ-09-000112 od 12. 03. 2009. godine u jednom slučaju!

PRIMJER:

„U slučaju, ako je na sjednici Vijeća, koja se održava povodom prijedloga za produženje pritvora, branitelj osumnjičenog podnio zahtjev za izuzeće tužitelja, onda je shodnom primjenom člana 43. ZKP-a F BiH ovaj bio dužan obustaviti svaki rad na predmetu, osim poduzimanja onih radnji za koje postoji opasnost od odlaganja, pa je u takvoj procesnoj situaciji bila obaveza Suda prekinuti sjednicu Vijeća, dok kolegij Tužiteljstva ne donese odluku o zahtjevu za izuzeće. Kako je izostalo takvo postupanje, onda je to moglo utjecati na pravilnost i zakonitost donesene odluke o produženju pritvora prema osumnjičenom i time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 2. u vezi sa članom 43. ZKP-a F BiH“ – Rješenje Vrhovnog suda F BiH, broj: 070-0-KŽ-09-000112 od 12. 03. 2009. godine.

Kada se gore navedeni primjer/slučaj u kojem je Vrhovni sud F BiH stav i mišljenje zauzeo „preslika“ ili usporedi sa slučajem i situacijom Josipa Šimića, onda imamo istu situaciju, samo što je tada odvjetnica taj zahtjev postavila pred postupajućim tužiteljem, a ovaj na ročištu povodom prijedloga za produženje pritvora, dakle važno je, da je takav zahtjev postavljen, i to:

– Dana 06. 09. 2017. godine na Zapisniku o ispitivanju osumnjičenog, u prostorijama Tužiteljstva KS, broj: T09 0 KT 0116640 od 06. 09. 2017. godine stavljen je zahtjev za izuzeće Burzić Dalide, Aličehajić Nevene i ostalih poimenično nabrojanih tužitelja;

– Dana 07. 09. 2017. godine, održano je ročište za određivanje pritvora povodom prijedloga Tužiteljstva KS, što znači, da između stavljanja zahtjeva za izuzeće, pa do podnošenja prijedloga, nije obustavljena svaka radnja na predmetu, a što se moralo učiniti;

– Na ročištu, sudac je bio upoznat sa zahtjevom za izuzeće, te je po tom saznanju, ročište prekinuti morao, dok kolegij Tužiteljstva KS, ne odluči o zahtjevu, ali je takvo postupanje Suda izostalo;Pritvor je određen 08. 09. 2017., iako o zahtjevu odlučeno nije;

– O zahtjevu za izuzeće, koji je postavljen dana 06. 09. 2017. godine, nikada nije odlučivalo po ZKP-u F BiH nadležno pravosudno tijelo, a to je bio kolegij Tužiteljstva KS, pa je isti ostao neriješen do dana današnjega, niti smo ikada odluku o izuzeću od kolegija Tužiteljstva KS dobili – navodi se taksativno u podnesku odvjetnika Ifeta Ferageta.

Odvjetnik Ifet Feraget na kraju obrazloženog podneska je naveo, da je „Iz prethodno navedenoga, vidno, da je i sudac Tin Begtašević bio obavezan, a pozivajući se na stav Vrhovnog suda F BiH, prethodno citiranog stava, da prekine ročište, dok kolegij Tužiteljstva KS o zahtjevu za izuzeće poimenično nabrojanih tužitelja ne odluči. Kako je izostalo takvo postupanje Suda, onda je to moglo utjecati na pravilnost i zakonitost donesene odluke o određivanju pritvora prema tada osumnjičenom Josipu Šimiću i time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 2. u vezi sa članom 43. ZKP-a F BiH, a koji zahtjev za izuzeće se morao po mišljenju i stavu Vrhovnog suda F BiH riješiti prije donošenja bilo kakve odluke o određivanju ili produženju pritvora“.

Sud izdao Naredbu Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo!

Nakon što odvjetnik Ifet Feraget usmeno pred sutkinjom Melikom Murtezić obrazložio podnesak, koji je uložen u spis, da se nisu ispunile procesno-pravno pretpostavke za otvaranje glavnog pretresa, te da nikada kolegij Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo Odluku o postavljenom zahtjevu za izuzeće od 06. 09. 2017. godine do danas nije donio, Sud je donio Naredbu i naložio Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo da u roku od tri dana Sudu dostave Odluku kolegija.

Nema Odluke!

Odluke kolegija naravno nema, te imajući u vidu sve prethodno navedeno, da je zahtjev za izuzeće poimenično navedenih tužitelja stavljen 06. 09. 2017. godine, da je Šimiću određen pritvor, iako se po Rješenju Vrhovnog suda F BiH prije donošenja bilo kakve odluke o pritvoru, najprije zahtjev za izuzeće riješiti morao, ali to u konkretnom slučaju nije učinjeno, te dovodeći ovakvo činjenično stanje u vezu sa odredbom iz člana 41. stav 1. ZKP-a F BiH u vezi sa članom 43. ZKP-a F BiH (Valjanost radnji preduzetih nakon podnošenja zahtjeva za izuzeće) u kojima je propisano, da „Čim sazna za postojanje kojeg od razloga za izuzeće iz člana 39. tač. od a) do e) ovog zakona, sudac je dužan prekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome obavijestiti predsjednika suda“, jer se zahtjevi za izuzeće suca primjenjuju shodno i na tužitelje, onda je jasno, da ne samo da je pritvor prema Šimiću nezakonito određen, već njegov zahtjev za izuzeće nikada nije rješen, pa tužiteljstvo nije ni moglo postupati po predmetu, dok se zahtjev za izuzeće ne riješi!

Odvjetnik Feraget je stručno i pravno osporavao u drugom podnesku i nadležnost Općinskog suda u Sarajevu, tvrdeći, da u konkretnom već od ranije postupa Sud BiH, o čemu će u narednom članku biti riječi.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI