Medicinske specijalizacije i subspecijalizacije u Kantonu Sarajevo neće biti dovedene u pitanje

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Nakon objave priopćenja KO KS SDA da će prema svim izgledima, trenutni konkursi za specijalizacije morati biti obustavljeni, a svi budući konkursi odgođeni do daljnjeg, reagirala je Amela Sofić, ministrica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

„Došlo je do očigledne pogreške u prenošenju činjeničnog stanja. Specijalizacija i subspecijalizacijа je organizirani oblik sticanja teoretskih i praktičnih stručnih znanja i naučnih saznanja prema propisanom programu. Drugim riječima, riječ je o edukaciji tj. specijalističkom usavršavanje zdravstvenih radnika koji imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita, a ne o radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i kao takva kategorija neće biti dovedene u pitanje.“

Oblast specijalizacija i subspecijalizacija je pravno regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13) i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije (“Službene novine Federacije BiH, broj 62/15).

Prema navedenim propisima, odobrenje za specijalizaciju, odnosno subspecijalizaciju daje federalni ministar na osnovu godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija koji donosi na prijedlog kantonalnih ministarstava zdravstva, koje se dostavlja zajedno s mišljenjem nadležnog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i zavoda zdravstvenog osiguranja.

Ministrica Sofić je naglasila da je gore navedeno objašnjenje važno, obzirom da su građani, ali i liječnici uvijek na prvom mjestu:

„Možemo garantirati da je zdravlje građana na prvom mjestu prilikom provođenja svih politika u zdravstvu. Glavni cilj našeg budućeg djelovanja je povećati sigurnost i kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite. To neće biti ugroženo bilo kakvim iracionalnim mjerama štednje i kontrole, koje bi dovele do nedostatka medicinskih profesionalaca i time bili na štetu građanima, zbog kojih sistem zdravstvene zaštite i postoji. Međutim, vrlo je važno naglasiti da sistem zapošljavanja u zdravstvu želimo napraviti transparentnim, efikasnim i zakonitim i da smo jasno opredijeljeni za provođenje svih mjera i aktivnosti kojima se zdravstvo u Kantonu Sarajevo dovodi na viši nivo. Želimo pružiti poštenu priliku mladim i stručnim ljudima, s visokim stupnjem moralnog integriteta i radne etike, koji su željni rada i u potpunosti posvećeni pacijentima i medicinskoj struci. Oni do sada, zbog postojanja ovakvog sistema, nisu bili u mogućnosti pronaći zaposlenje koje zaista i zaslužuju, te su bili prisiljeni u masovnom broju napuštati BiH, i tražiti profesionalni angažman u drugim zemljama. Ogromna šteta je time nanesena i njima i korisnicima zdravstvene zaštite, koji bi nastavkom ovakve politike ostali bez kompetentnih osoba koje bi ih liječile.„

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI