HERCEG BOSNO SRCE PONOSNO: Revizija financijskog poslovanja Hercegbosanske županije za 2018. godinu

Autor: Dnevno.ba

LIVNO - Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosni i Hercegovini izvršio je reviziju financijskih izvješća poslovanja Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Po izvršenoj reviziji dano je mišljenje s rezervom na isto.

Kao temelj za mišljenje s rezervom Ured za reviziju istakao je slijedeće:

– Proračunom Županije za 2018. godinu planirano izmirenje samo manjeg dijela (500.000 KM) dospjelih obveza temeljem pravomoćnih presuda i sudskih rješenja o izvršenju, koje su na datum bilance, bez zateznih kamata, iznosile 2.601.241 KM, a koje nisu evidentirane sukladno članku 76. Zakona o proračunima u FBiH, zbog čega su podcijenjeni rashodi obračunskog razdoblja u kojem su nastali, a samim tim nisu točno iskazani ni financijski rezultati tih razdoblja, kao ni ukupno iskazani višak rashoda nad prihodima (točka 6.1.4 i 6.2.3 Izvješća);

– Transferi za kulturu, u iznosu od 276.646 KM i Transfer za šport, u iznosu od 228.945 KM Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa i Transfer sredstava zaštite okoliša Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, u iznosu od 408.759 KM, nisu u cijelosti realizirani sukladno odredbama Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu i provedbenih propisa (točka 6.1.2.3 Izvješća);

– Nisu u potpunosti poštivane procedure i postupci propisani Zakonom o javnim nabavama i njegovim provedbenim aktima, s obzirom na to da su nabave uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparate i aparate za kopiranje, tiskanica, goriva za motorna vozila, ložulja i usluga tekućeg održavanja vozila u prvoj polovini 2018. godine vršene bez prethodno provedenih postupaka i zaključenih ugovora sa izabranim dobavljačima (točka 8. Izvješća) i

– Nije proveden cjelovit popis stalnih sredstava, potraživanja i obveza, te samim tim nije izvršeno usuglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, kako je to predviđeno odredbama članaka 25. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, članka 18. Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH i članaka od 67. do 69. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH (točka 6.2.5 Izvješća).

Temeljem izvršene revizije utvrđene su odgovarajuće nepravilnosti od kojih ističemo slijedeće:

– Nije uspostavljena Jedinica interne revizije u Županiji, kako je propisano Zakonom o proračunima u FBiH i Zakonom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, niti je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva financija predviđena Jedinica za unutarnju reviziju;

– U 2018. godini Tim za borbu protiv korupcije nije imao aktivnosti, niti je poslano izvješće Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;

– Provedenom revizijom utvrđeno je da se kod planiranja i donošenja Proračuna, kao i proračunskog izvješćivanja, nije pridržavalo odredbi Zakona o proračunima u FBiH i Pravilnika o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u FBiH, s obzirom na to da:

a) Nisu poštivani propisani rokovi za izradu Smjernica ekonomske i fiskalne politike, pripremu, dostavu i usvajanje Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje od 2018. do 2020. godine, izrade i dostave Instrukcije br. 2, dostavljanja proračunskih zahtjeva, dostavljanja Nacrta i Prijedloga Proračuna za 2018. godinu i Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2018. godinu;

b) Ministarstvo financija je sačinilo Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna za razdoblje 2018.-2020. godine bez primjene propisane procedure, s obzirom na to da isti nije sačinjen temeljem dostavljenih prioriteta proračunskih korisnika;

c) Proračunom za 2018. godinu planirana su sredstva za izmirenje dijela obveza po pravomoćnim sudskim presudama u visini zakonskog minimuma, shodno Zakonu o izvršnom postupku, a ne u iznosu dospjelih obveza, s obzirom na to da su raspolagali podacima o visini istih, a što bi utjecalo na smanjenje izdataka po temelju zateznih kamata;

d) Većina proračunskih korisnika nije dostavljala prijedloge mjesečnih i tromjesečnih operativnih planova, već je Ministarstvo financija za iste utvrđivalo operativne planove u visini 1/12 ukupno odobrenog proračuna;

e) Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih nisu sačinjavali i dostavljali periodična izvješća o izvršenju proračuna, dok Ministarstvo gospodarstva nije dostavljalo Obrazac 9. – Izvješće o namjenskom utrošku transfera;

– Provedenom revizijom utvrđeno je da Ministarstvo gospodarstva nije ispostavljalo fakture u ugovorima definiranim rokovima, te nije poduzimalo sve zakonom predviđene aktivnosti u cilju naplate koncesijskih naknada, što je imalo za posljedicu da nisu ostvareni planirani prihodi kako Županije tako i općina na čijem području se nalaze predmeti koncesija;

– Provedenom revizijom utvrđeno je da Ministarstvo zdravstva, rada, socijalne skrbi i raseljenih nije uspostavilo evidenciju nenaplaćenih potraživanja temeljem danih stanova u zakup i ne raspolaže podacima kolika su ukupna potraživanja po ovom temelju, kao i kolika su potraživanja od pojedinih korisnika stanova;

– Na isplaćenu razliku regresa preko visine od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije isplate, Općinski sud Livno nije obračunao porez i doprinose na više isplaćeni iznos od 13.650 KM, što nije sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak;

– Uvidom u putne naloge Uprave za šumarstvo, Općinskog suda Livno i Ministarstva gospodarstva utvrđeno je da se isti nisu uredno popunjavali u dijelu pređene kilometraže, sukladno Pravilniku o korištenju službenih vozila za potrebe županijskih tijela vlasti, čime ne možemo potvrditi da je kod navedenih proračunskih korisnika osigurana kontrola korištenja službenih vozila;

– Rad u povjerenstvima – s obzirom na to da navedeni poslovi predstavljaju redovne poslove u okviru djelatnosti, nije se mogla potvrditi opravdanost formiranja istih. Kao dobar primjer neopravdanosti plaćanja za rad pojedinih povjerenstava pokazuje slijedeće: „Ministarstvo gospodarstva vršilo je isplatu mjesečne naknade Povjerenstvu za koncesije koje je imenovala Vlada Županije Rješenjem od 26. 1. 2018. godine, na period od četiri godine. Utvrdili smo da je Povjerenstvu izvršena isplata naknade u ukupnom iznosu od 9.550 KM, mjesečno predsjedniku 200 KM i članovima 150 KM, iako se isto nije sastajalo u 2018. godini, niti je vršilo postupak odabira koncesionara, kako je to propisano Zakonom o koncesijama. Zbog navedenog ne možemo potvrditi opravdanost izvršenih isplata naknada Povjerenstvu za koncesije u ukupnom iznosu od 9.550 KM“;

– Sredstva reprezentacije nisu se realizirala sukladno Uredbi o ograničavanju izdataka za reprezentaciju, te nije osigurana potpuna kontrola i nadzor nad utroškom sredstava za reprezentaciju što se može vidjeti iz slijedećeg: „Izdaci za reprezentaciju iskazani su u iznosu od 75.957 KM. Najveće izdatke za reprezentaciju iskazalo je Ministarstvo unutarnjih poslova (17.181 KM), Skupština Županije (6.999 KM), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (5.799 KM), Ured predsjednika Vlade (5.629 KM) i Ministarstvo rada, zdravstva i socijalne skrbi (5.115 KM). Uredbom o ograničavanju izdataka za reprezentaciju utvrđeno je da se na poleđini računa ili drugog vjerodostojnog dokumenta, temeljem kojeg se vrši plaćanje troškova reprezentacije,

sačinjava službena zabilješka, u kojoj se konstatira za koga je roba ili usluga plaćena, odnosno kome je poklonjena, svrha, te datum i potpis ovlaštene osobe koja je odobrila račun.

Utvrdili smo da u Uredu predsjednika Vlade, kao i Ministarstvu rada, zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša određeni računi nisu sadržavali službenu zabilješku kojom se konstatira za koga je roba ili usluga plaćena. U slučaju prva dva proračunska korisnika računi su ispostavljani bez specifikacije isporučenih roba“;

– U Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za obavljanje poslova savjetnika, ministrica je zaključila ugovor o djelu sa vanjskim suradnikom, uz mjesečnu naknadu u iznosu od 1.500 KM. S obzirom na to da poslovi savjetnika spadaju u redovite poslove Ministarstva, utvrđene Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu, nije se mogla potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu i isplatu naknade angažiranom savjetniku u ukupnom iznosu od 18.000 KM;

– S obzirom na to da prilikom sačinjavanja prijedloga odluka o odobravanju sredstava povjerenstva za provođenje procedure odabira korisnika nisu izvršila bodovanje pristiglih zahtjeva sukladno kriterijima, provedenom revizijom utvrđeno je da tekući transferi za kulturu i tekući transferi za šport nisu realizirani na način propisan Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućih prijenosa za programe iz oblasti kulture i Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućih prijenosa za programe iz oblasti športa, koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna Županije;

– Provedenom revizijom utvrđeno je da nisu poštovane odredbe zaključenih ugovora s obzirom na to da su sredstva korisnicima doznačena kao avansi prije početka realizacije projekata, a ne po ispostavljenim privremenim situacijama, kao i da korisnici sredstava nisu dostavili izvješća koja bi potvrdila da su odobreni projekti realizirani u cijelosti, već samo za dio koji se odnosi na sufinanciranje od strane Ministarstva;

– S obzirom na činjenicu da je iznos dospjelih obveza po pravomoćnim presudama i rješenjima Suda o izvršenju bio poznat prilikom izrade Proračuna za 2018. godinu, nedovoljno planiranje, pa samim tim i realizacija istih ima za posljedicu stvaranje nepotrebnih troškova po temelju zateznih kamata;

– Provedenom revizijom utvrđeno je da sredstva tekuće pričuve nisu realizirana isključivo za pokriće hitnih i nepredviđenih izdataka, niti su utvrđeni Kriteriji za uporabu sredstava tekuće pričuve, te samim tim ista nisu realizirana sukladno odredbama Zakona o izvršenju proračuna za 2018. godinu;

– Ne može se potvrditi iskazani financijski rezultat 2018. godine za iznos od 1.585.193 KM, kao ni ukupno iskazani višak rashoda nad prihodima za iznos od 2.601.241 KM, jer obveze po pravomoćnim sudskim presudama nisu iskazane na odgovarajućim pozicijama troškova i obveza u konsolidiranim financijskim izvješćima za 2018. godinu, što je detaljnije obrazloženo u poglavlju Kratkoročne obveze i razgraničenja;

– Presudom Vrhovnog suda FBiH od 18. 12. 2018. godine potvrđena je presuda Općinskog suda u Livnu od 19. 12. 2017. godine, kojom je utvrđena obveza Županije da preda u posjed Općini Livno oslobođenu od stvari i osoba zgradu u kojoj su smještena županijska tijela uprave i nadoknadi štetu u vidu izmakle dobiti zbog nemogućnosti korištenja spomenute zgrade u iznosu od 1.585.193 KM. Istom presudom je utvrđena obveza Općine Livno da u ime nadogradnje, rekonstrukcije i adaptacije predmetne zgrade i dvorišta isplati Županiji 870.128 KM. Županija nije provela knjigovodstvena evidentiranja sukladno presudi Vrhovnog suda, kako na poziciji obveza tako ni na poziciji potraživanja;

– Prema prezentiranim podacima, obveze po pravomoćnim presudama na dan bilanciranja sa uključenim troškovima spora iznosile su 2.601.241 KM, od kojih je iznos od 761.472 KM knjigovodstveno evidentiran u izvanbilančnim evidencijama i iznos od 280.264 KM na pozicijama razgraničenih rashoda, a ne na odgovarajuću poziciju kratkoročnih obveza. Napominjemo da pravomoćne presude i sudska rješenja o izvršenju najvećim dijelom predstavljaju dospjele obveze koje su nastale nakon okončanih sudskih postupaka, po temelju tužbi uposlenika o pravima iz radnog odnosa. Iako su prvi postupci okončani u ranijim godinama, obveze po navedenom temelju nisu se evidentirale sukladno članku 76. Zakona o proračunima u FBiH, članku 16. Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH i članku 35. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH, prema kojima se rashodi i izdaci priznaju u razdoblju u kojemu su obveze i nastale, neovisno o vremenu njihovog izmirenja. Zbog neprovedenih računovodstvenih postupaka i neevidentiranja ovih obveza podcijenjeni su rashodi obračunskih razdoblja u kojima su nastale, a samim tim nisu točno iskazani ni financijski rezultati tih razdoblja, kao ni ukupno iskazani višak rashoda nad prihodima, tzv. „akumulirani deficit“.

Ni prilikom planiranja Proračuna za 2018. godinu, nije se planiralo evidentiranje i izmirenje obveza po navedenom temelju u cjelokupnom iznosu, što će u konačnici za posljedicu imati i veći odliv proračunskih sredstava, zbog zateznih kamata.

Zbog navedenog nije bilo moguće potvrditi stanje iskazanih obveza u iznosu od 2.601.241 KM, koliko iznose obveze po pravomoćnim sudskim rješenjima, s obzirom na to da iste nisu iskazane u financijskim izvješćima za 2018. godinu;

– Provedenom revizijom popisa utvrđeno je da nije proveden cjelovit popis kod svih proračunskih korisnika, a s obzirom na to da Elaborat nije usvojen u predviđenom roku, nisu pravovremeno donesene potrebne odluke u cilju usuglašavanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom, kako je to predviđeno člancima 25. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, člankom 18. Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH i člancima od 67. do 69. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH;

– S obzirom na neblagovremeno pokretanje postupka zajedničke nabave, uloženih žalbi na odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača po određenim lotovima, kao i nezaključivanje ugovora proračunskih korisnika sa izabranim dobavljačima odmah po okončanju procedure izbora, nabave roba i usluga su u znatnom dijelu 2018. godine vršene bez zaključenih ugovora, što nije sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama;

– Nabava službenog vozila za potrebe Općinskog suda Livno – Uvidom u tendersku dokumentaciju utvrdili smo da je Općinski sud Livno, kao ugovorni organ, u dijelu tehničkih karakteristika vozila zahtijevao da vozilo sadrži ISOFIX (sustav vezanja dječjih sjedalica), što je neprimjereno, s obzirom na to da je predmet nabave službeno putničko motorno vozilo. Osim navedenog, revizijom postupka predmetne nabave utvrdili smo da izabrani ponuđač nije u potpunosti ispoštovao ni sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Naime, na temelju uvida u njegovu ponudu utvrdili smo da nije ponudio dimenzije alu-felgi i guma sukladno tenderskoj dokumentaciji. Tako je umjesto traženih dimenzija alu-felgi 6,5 J x 16, ponudio dimenzije 8,0 J x 18, a za gume umjesto traženih 215/60 R16 95V ponudio gume 235/45 R18 94V. Općinski sud Livno nije postupio sukladno članku 68., stav i) Zakona o javnim nabavama i zbog neispunjenih svih zahtjeva ponudu navedenog ponuđača odbacio, već ju je prihvatio.

Temeljem utvrđenih nepravilnosti date su preporuke, a neke od njih su:

– uspostaviti sustav unutarnjih kontrola prema COSO modelu, sukladno Zakonu o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju financijskog upravljanja u javnom sektoru u FBiH;

– uspostaviti Jedinicu za unutarnju reviziju, kako je propisano odredbama Zakona o proračunima u FBiH i Zakona o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH;

– kod planiranja, donošenja proračuna i proračunskog izvješćivanja dosljedno se pridržavati odredbi Zakona o proračunima u FBiH i Pravilnika o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u FBiH;

– ispostavljati fakture koncesionarima u ugovorima definiranim rokovima, te poduzimati sve zakonom predviđene aktivnosti u cilju naplate koncesijske naknade;

– usuglasiti propise vezane za obračun i isplatu plaća i naknada na razini Županije sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH i Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH;

– uspostaviti kontrole korištenja službenih vozila i potrošnje goriva kod Uprave za šumarstvo, Općinskog suda Livno i Ministarstva gospodarstva, sukladno Pravilniku o korištenju službenih vozila za potrebe županijskih tijela vlasti;

– izdatke za zimsko održavanje cesta priznavati na temelju specifikacije izvršenih radova i jediničnih cijena;

– preispitati utemeljenost isplata naknada za rad u povjerenstvima kod obavljanje redovnih poslova iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova;

– isplatu naknade Povjerenstvu za koncesije vršiti u slučaju odabira koncesionara, sukladno Zakonu o koncesijama;

– obračun poreza i doprinosa po temelju nesamostalne djelatnosti za uposlenike Srednje strukovne škole Tomislavgrad i Ministarstva unutarnjih poslova vršiti sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a kod isplate regresa djelatnicima Općinskog suda Livno poreze i doprinose obračunavati sukladno navedenim zakonskim propisima;

– sredstva za reprezentaciju koristiti sukladno Uredbi o ograničavanju izdataka za reprezentaciju;

– visinu mjesečnog primanja-paušala zastupnika u Skupštini Županije uskladiti sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH;

– angažiranje vanjskih suradnika po ugovorima o djelu vršiti samo za poslove koji nisu sistematizirani pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i koji ne predstavljaju redovite poslove u nadležnosti proračunskih korisnika;

– prijedloge odluka za Transfer za kulturu i Transfer za šport realizirati uz primjenu kriterija propisanih Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekućih prijenosa za programe iz oblasti kulture i Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućih prijenosa za programe iz oblasti športa, koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna Županije;

– dosljedno se pridržavati zaključenih ugovora prilikom realizacije projekata financiranih iz sredstava zaštite okoliša;

– sredstva tekuće pričuve koristiti za pokriće hitnih i nepredviđenih izdataka, uz primjenu utvrđenih kriterija, kako je to predviđeno odredbama Zakona o izvršavanju proračuna;

– poduzimati zakonom predviđene mjere s ciljem naplate potraživanja, a potraživanja starija od šest mjeseci iskazivati na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja, kako je to predviđeno Računovodstvenim politikama za proračunske korisnike i riznicu;

– izvršiti uvid u knjigovodstvenu dokumentaciju koja se odnosi na povećanje sredstava cesta i mostova, te sukladno utvrđenom izvršiti ispravku knjiženja, a sve u cilju istinitog i fer iskazivanja stanja imovine u financijskim izvješćima;

– obveze po pravomoćnim presudama i sudskim rješenjima o izvršenju knjigovodstveno evidentirati sukladno odredbama Zakona o proračunima u FBiH, Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH i Računovodstvenih politika za proračunske korisnike i riznicu, te planirati sredstva za njihovo izmirenje;

– popisom utvrditi stvarno stanje sredstava, obveza i potraživanja, te izvršiti usuglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom, kako je to predviđeno odredbama članaka 25. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, članka 18. Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH i članaka od 67. do 69. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH;

– ponude koje ne zadovoljavaju uvjete iz tenderske dokumentacije sukladno članku 68. Zakona o javnim nabavama odbaciti kao formalno neispravne;

– nabave roba i usluga vršiti od dobavljača izabranih sukladno Zakonu o javnim nabavama,nakon provedene procedure i zaključenih ugovora;

U ime Županijske neovisne liste prilikom podnošenja izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu ukazivali smo na neke od uočenih nepravilnosti koje su navedene i u nalazu revizora i tražili odgovor na pitanje zbog čega je u nacrtu izvješća bio negativan nalaz Ureda za reviziju pri čemu nije dat odgovor od predstavnika Vlade ni na jedno pitanje.

Ukoliko imate bilo kakve primjedbe , sugestije, pitanja koje možemo postaviti na Skupštini Hercegbosanskoj županiji, na ovo Izvješće ili bilo koje drugo pitanje od Vašeg interesa molimo Vas da ih dostavite na mail: [email protected] ili posjetom u ured stranke u gradu Livno u ulici Kneza Mutimira 48.

O neodgovornom ponašanju i nebrizi za većinu građana u našoj Županiji predstavnika stranaka kao i osoba koje sudjeluju u radu Skupštine i Vlade Hercegbosanske županije, a u poziciji su da mogu formirati Vladu, ali i dalje zbog izgradnje kulta ličnosti pojedinih osoba i unutarnjih borbi u HDZ BiH (Borjana Krišto i Ivan Vukadin) imamo stanje da ni 314-i dan od dana održavanja Općih izbora nije uspostavljena Vlada Hercegbosanske županije sukladno rezultatima izbora.

Dok oni vode unutarnje borbe dotle drugi dogovaraju realizaciji većih infrastrukturnih projekata na svom području našim zajedničkim sredstvima, a nas se sjete samo kad trebaju rješavati svoja pitanje kao što je odlaganje svog otpada na naše deponije ili smještaj migranata na prostor naše Županije, navodi se u priopćenju Županijske neovisne liste.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI