fbpx

DOKAZI: – ČETVRTI FELJTON – PRAVOSUDNI UDAR – Dalida Burzić s lažnim iskazima, namjeravala uhapsiti sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, tužioce Sašu Jovanovića…

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, u više krivičnih predmeta (broj predmeta poznat redakciji), provodi opsežne istražne radnje protiv nekadašnje glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić i drugih, zbog osnovane sumnje, da su u više krivičnih predmeta, postupajući, počinili krivično djelo „Organizirani kriminal“ iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona F BiH u stjecaju sa više krivičnih djela, piše Josip Šimić-Đinđić!

Nekadašnja glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić (danas sudija Suda BiH) je zajedno sa drugima osumnjičena, da je u periodu od mjeseca jula 2015. godine do marta 2019. godine, kada je Odlukom VSTV-a BiH od kraja prosinca 2014. godine do ožujka 2019. godine obavljala funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, i kada je Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH, u smislu člana 2. stav 21. KZ F BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017), organizirala kriminalnu Grupu – formiranoj od strane Burzić Dalide, od najmanje tri osobe i više osoba, a koja je postojala u gore navedenom vremenskom periodu, djelujući u cilju učinjenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, odnosno pet ili teža kazna, formirala, organizirala, nadzirala, usmjeravala i hijerarhijski Grupu osnovala, uz poštivanje interne discipline – za organizirani kriminal – strukturirala, te u Grupi i nad članovima Grupe primat ostvarila, a koju Grupu je organizirala radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, te amnestiranju i zataškavanju najtežih oblika krivičnih djela, vršeći sa svoga moćnog utjecaja odmazdu i osvetu prema svima, koji su ukazivali na ovu organiziranu Grupu, a kojoj Grupi su pristupili kao članovi J.R., A.T., S.B., S.S., S.A., S.K., N.B., Ž.E., S.K., A.K., D.P., J.B., A.R-M., M.Ć., I.P., M.F., A.R., O.Ć., V.H., M.H., O.M., V.Š., S.Č., O.H., Š.K., I.P., Z.K., T.H., Z.M., A.A., S.Ž., J.M., J.Đ.V., D.S., V.Ć., M.F., V.M., D.P., N.M., M.K., Š.H., DŽ.H., E. G., S.H., A.Š. N.M., J.B., M.O., S.I., i drugi,

noseći svijest, intenciju i volju pripadnosti ovoj Grupi, a radi sticanja materijalnih i nematerijalnih interesa sebi i drugima, te ostvarivanja protupravnih interesa, nezakonite moći, dobiti i utjecaja, na nosioce pravosudnih i političkih dužnosnika, montiranjem i fingiranjem istraga i optužnica, pa su prikrivanjem dokaza i počinilaca, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica, podmetali drugima tragove krivičnog djela na koji način su montiranjem izazvali pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji protiv lica za koju su znali da nije učinitelj, vještake i svjedoke iznuđivanjem i zastrašivanjem na lažan iskaz u krivičnom postupku navodili, svjedoke i vještake u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prinude ili obećanjem dara ili kakve druge koristi na lažan iskaz navodili, druge na davanje lažnog iskaza i nalaza podstrekavali, te iste ucjenama i prijetnjama ili drugim neprikladnim načinom iznuđivali, te korist od takvog učinjenog krivičnog djela drugima prikazivali, s ciljem da pomognu počiniocima nakon učinjenog djela lažnim nalazima i iskazima spriječe ili znatno otežaju dokazivanje u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, sakrivali, uništavali ili učinili neupotrebljivim tuđi predmet ili ispravu koja služi dokazivanju, navodili druga lica, da lažno prijave koju određenu osobu da je učinila krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, znajući da ta osoba nije učinitelj, krili počinitelje krivičnih djela, iako su znali, da se za navedena djela može izreći kazna zatvora od tri godine, pomažući počiniocima krivičnih djela, da ne budu otkrivena, te nakon izvršenja krivičnih djela, pružali pomoć učiniteljima krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, zajedno i po međusobnom dogovoru, u sastavu Grupe, dogovarali dva ubistva, učinjenje krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, pripremali sredstva, te u sapočinilaštvu i po uputama, poduzimali izravne radnje, koje su stvarale uvjete za izravno učinjenje, krivičnih djela, koje su mogle dovesti do krivičnog gonjenja drugih lica, te su u sastavu Grupe pripremali i dogovarali učinjenje krivičnih djela za koje se po zakonu u Federaciji može izreći tri godine zatvora ili teža kazna, pa u vremenu kad je još bilo moguće spriječiti njegovo učinjenje to nisu prijavili, iako su znali, da će djelo biti učinjeno, u okviru svojih službenih dužnosti, iako su znali za učinjenje krivičnih djela i počinioce, nisu prijavili krivično djelo i učinitelje (o čemu smo pisali kao u vezanim tekstovima Feljton 1, 2 i 3), na način da su:

1. Dalida Burzić u svojstvu glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a nakon što je prethodno – u vremenskom prethodno citiranom periodu – Grupu osnovala i u istu Grupu članove udružila, te primat u Grupi i nad članovima Grupe ostvarila i realizirala, u krivičnom postupku u Federaciji, zajedno sa drugim članovima Grupe, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prinude ili obećanjem dara ili kakve druge nedopuštene koristi na lažan iskaz i krivična djela navodili, te na činjenje krivičnih djela pripremali i nagovarali, druge na davanje lažnog iskaza i drugih krivičnih djela podstrekavali, te iste ucjenama i prijetnjama ili drugim neprikladnim načinom sredstva iznuđivali, primoravajući i uslovljavajući druge članove Grupe, da moraju izvršavati naloge i upute Burzić Dalide, te korist od takvog učinjenog krivičnog djela u izvršavanju naloga i uputa drugima prikazivali, fingiranjem i podmetanjem dokaza, te podmetanjem tragova krivičnih djela, iznuđivanjem i podstrekavanjem na davanje lažnog iskaza druge poticali, prikazujući drugim članovima Grupe protupravnu korist od takvog učinjenog krivičnog djela, te u sastavu Grupe krivična djela dogovarali i pripremali, a radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija na sudije na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije u Sarajevu, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (o čemu smo pisali), te tužioce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uposlenike i radnike na Kantonalnom sudu u Sarajevu, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, tako što je:

A) – Dalida Burzić, kao ravnopravna organizatorica kriminalne Grupe – Primus inter pares -, zajedno i po prethodnom dogovoru sa članovima Grupe O.H., S.S., S.B., M.K., D.P., i drugim, njima poznatim licima, na način da su: počev od januara 2017. godine pa sve do augusta 2017. godine, Dalida Burzić zajedno sa članovima Grupe S.S. i S.B., kao službenim licima, a svi opet po prethodnom dogovoru sa članovima Grupe M.K. i D.P., u radnjama međusobno povezanim i sa umišljajem i sviješću i voljom izraženim, u namjeri da članovi Grupe S.S., i S.B., zajedno sa ravnopravnom organizatoricom kriminalne Grupe Dalide Burzić, a radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija, te ucjenjivanja istih, na sudije na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije u Sarajevu, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, te tužioce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uposlenike i radnike na Kantonalnom sudu u Sarajevu, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, a u namjeri da izvrgnu sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, te uposlenike Kantonalnog suda u Sarajevu i tužioce Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu neosnovanom krivičnom progonu, svjesni i znajući, da je u smislu člana 11. stav 1. ZKP-a F BiH zabranjeno od osumnjičenog, optuženog ili bilo koje druge osobe koja učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu, te znajući članovi Grupe, da je u smislu člana 181. stav 1. KZ F BiH jasno propisano, da službena osoba koja u vršenju službe upotrijebi silu, prijetnju ili drugi protupravan način s ciljem iznuđivanja iskaza ili koje druge izjave od osumnjičenika, optuženika, svjedoka, vještaka ili koga drugog, da će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina, a na što su članovi Grupe zajedno sa organizatoricom i pristali i što su i htjeli, te koristili, prijetnju, zastrašivanje ili obećavali, i nudili nedopuštenu korist, kako bi članove Grupe M.K. i D.P., naveli na davanje lažnog iskaza u krivičnom postupku Federacije s ciljem hapšenja i ucjenjivanja sudija sa Kantonalnog i Vrhovnog sudu Federacije u Sarajevu, te uposlenike ovih institucija, tako što su:

– u krivičnim predmetima Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, broj: T09 0 KTO 0100445 16 od 30. 01. 2017. godine, T09 0 KTO 0062996 13 od 17. 03. 2017. godine, i T09 0 KTO 0100445 16 od 17. 03. 2017. godine, prinudili i članove Grupe M.K., i D.P., pozvali, radi davanja iskaza u svojstvu svjedoka i to dva puta u navedenim krivičnim predmetima, saopćavajući im da se saslušavaju u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih lica Alije Delimustafića i dr., zbog krivičnih djela “Organizirani kriminal” iz člana 342. stav 3. i 2. KZ F BiH, u vezi sa drugim krivičnim djelima, a između ostaloga i zbog krivičnog djela “Povreda zakona od strane sudije” iz člana 357. KZ F BiH – za koje djelo mogu odgovarati samo sudije u Federaciji BiH, pa su članovi Grupe S.S. i S.B., u prisustvu Dalide Burzić, prilikom ispitivanja navedenih svjedoka, istima pripremljenu i napisanu izjavu donijeli, te hemijsko penkalo u ruku stavili, te su kao službene osobe koristili, prijetnju, zastrašivanje ili obećavali, i nudili nedopuštenu korist, kako bi članove Grupe M.K., i D.P., na davanje lažnog iskaza u krivičnom postupku Federacije naveli, s ciljem hapšenja i ucjenjivanja tužilaca i sudija na Kantonalnom i Vrhovnom sudu u Sarajevu, te tužioca sa Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu te uposlenika ovih institucija, odnosno njihova ucjenjivanja, pripremili i pod prijetnjom i zastrašivanjem od članova Grupe iskaz u svojstvu svjedoka iznudili i dobili, prijeteći članovima Grupe M.K., i D.P., da će im, ukoliko ne potpišu navedene iskaze “napakovati” razna krivična djela, a između ostaloga i pojedina ubistva, te da nikada više neće vidjeti svoje porodice, odnosno svoje sinove, te da će ostatak života u zatvoru provesti, da bi članovi Grupe M.K. i D.P, pritisnuti ovakvim prijetnjama i ucjenama, u zamjenu za amnestiju od krivičnog progona, od strane službenih lica – pristali i lažnu izjavu slijedećeg sadržaja dali i potpisali:

– da su sudije sa Kantonalnog suda u Sarajevu, koje rade za mito za osumnjičenog Aliju Delimustafića i dr., sudije i to: Adisa Zahiragić, Muhidin Hajdarević, Braco Stupar (tada u to vrijeme sudija Kantonalnog suda u Sarajevu), Vladimir Špoljarić i tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Federacije Milorad Novković, te tužioci sa Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Kamenica, Saša Jovanović, Karić i Sead Kreštalica, te Momo Tubić tadašnji inspektor Federalne uprave policije, „Alijini ljudi, koji rade za njega“, navodeći lažno dalje po uputama članova Grupe – službenih lica, da je tužilac Karić od Alije Delimustafića dobio 50.000,00 EUR-a, kako bi predmeti protiv njegova brata bili “gurnuti u ladicu i zastarjeli”, te da je Alija Delimustafić svojim utjecajem i položajem “namjestio” sebi sudsko vijeće na Kantonalnom sudu u Sarajevu, koje je trebalo da odlučuje o njegovom pritvoru, te da je Alija bio 99% siguran, da će izaći iz pritvora, te da je to ispričao članu Grupe M.K., te da su članovi sudskog vijeća, kao protuuslugu, da Aliju Delimustafića puste iz pritvora mito dobile u iznosu od 50.000,00 EUR-a, dok je Tužilaštvo Kantona Sarajevo u namjeri da namjesti željeni montirani rezultat istrage, prisililo člana Grupe M.K., da da lažnu izjavu, da mu se Alija Delimustafić “hvalio” u pritvoru, da će biti pušten iz pritvora, da izlazi iz pritvora, da je sebi namjestio sudsko vijeće, te da nakon što se vratio sa suda sjeo u ćeliji da igra karte čekajući sudsko rješenje, navodeći dalje, da ne zna kako je sebi namjestio sudsko vijeće, ali kada je Alija pušten iz pritvora da je ovaj svjedok – član Grupe M.K. shvatio da Alija govori istinu, jer su mu u vijeću bili Adisa Zahiragić i Muhidin Hajdarević, usmjeravajući i namještajući službena lica Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, i to članovi Grupe S.S. i S.B., kao službena lica iskaze svjedoka M.K., i D.P., tako, da oni “zvuče” u skladu sa Naredbom o provođenju istrage, da je zaista tih 50.000,00 EUR-a otišlo u džep sudskom vijeću u sastavu od Adise Zahiragić, Muhidina Hajdarevića i Brace Stupara, navodeći dalje, da sve te poslove sa sudijama rješava uposlenica Kantonalnog suda u Sarajevu Senada Čustović, dok je isto u svome lažnom i namještenom iskazu potvrdio i svjedok – D.P., kao član Grupe, da je Aliji Delimustafiću bilo poznato ko će mu članovi sudskog vijeća biti, te da su sudije za uslugu da ga puste iz pritvora dobile 50.000,00 EUR-a, jer član Grupe M.K., uopće ne navodi “otkud je njemu poznato da su u navedenom sudskom vijeću sjedili spomenuti suci”, što znači da mu je ovo moglo sugerirati i pripremiti samo Kantonalno tužilaštvo Sarajevo;

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

 

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

 

B) – U radnjama opisanim kao pod točkom A), a nakon dobivenih lažnih iskaza od spomenutih svjedoka, koji iskazi su dobiveni ucjenama, iznudom i prijetnjama, ali uvjerljivo lažni, Kantonalno tužilaštvo Sarajevo i to članovi Grupe S.S. i S.B., po uputama Dalide Burzić, tokom marta 2017. godine, uputili Prijedlog prema Općinskom sudu u Sarajevu za izdavanje posebnih istražnih radnji iz člana 132. u vezi sa članom 131. i članom 130. stav 2. ZKP-a F BiH, navodeći u Prijedlogu, da članovi kriminalne Grupe, koja se nalazi pod istragom Tužilaštva Kantona Sarajevo daju novac za puštanje određenih lica iz pritvora, obećanjem poklona ili drugih oblika koristi NN licima, službenim osobama – sudijama, tužiocima, ili drugim uposlenicima Kantonalnog suda u Sarajevu i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a kako bi po davanju poklona ili mita ishodovali rješenja i druge odluke i akte o puštanju na slobodu lica, kojima je odlukama nadležnih sudova u Sarajevu određena mjera pritvora, uključujući i organizatora Grupe Aliju Delimustafića, kojeg je tada Tužilaštvo KS istraživalo, a poslije optužilo, navodeći dalje u Prijedlogu, da se pod navedene mjere, zbog osnova sumnje, stave članovi Grupe Alija Delimustafić i drugi, uključujući i sudije, da su počinili krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz člana 340. stav 1. i 2. KZ F BiH, u vezi sa krivičnim djelom „Primanje dara ili drugih oblika koristi“ iz člana 380. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 32. KZ F BiH, da bi Općinski sud u Sarajevu, a s ciljem otkrivanja osumnjičenih u pripremanju, organiziranju, izvršenju i prikrivanju krivičnih djela, otkrivanja i identificiranja drugih osumnjičenih, te prikupljanja materijalnih dokaza, donio Naredbu, broj: 65 0 K 636069 Kpp od 23. 03. 2017. godine, označenu kao „STROGO POVJERLJIVO – HITNO“, te naredio Federalnoj upravi policije, da uz asistenciju Obavještajno – sigurnosne agencije BiH provodi Naredbu Općinskog suda u Sarajevu za posebne istražne radnje iz člana 132. u vezi sa članom 131. i članom 130. stav 2. ZKP-a F BiH nad spomenutim sudijama i drugima uposlenicima Kantonalnog suda u Sarajevu;

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

C) – U radnjama opisanim, kao pod točkama A) i B), a nakon što su provođene posebne istražne radnje, opisane u točki B), Općinski sud u Sarajevu, donio je Naredbu, broj: 65 0 K 636059 Kpp 5 od 18. 05. 2017. godine, kojom Naredbom se obustavlja primjena posebnih istražnih radnji prema Aliji Delimustafiću određene Naredbom od 23. 03. 2017. godine, jer posebne istražne radnje nisu potkrijepile navode iskaze svjedoka M.K., i D.P., kao članova Grupe, koji su pristali, na davanje lažnog iskaza, kao protuuslugu od strane Tužilaštva Kantona Sarajevo, prethodno opisanu, uključujući i njihovo tada puštanje iz pritvora, koji su pušteni odmah nakon davanja lažnih iskaza;

Opis nije dostupan.

D) – Dalida Burzić, kao ravnopravna organizatorica kriminalne Grupe – Primus inter pares -, zajedno i po prethodnom dogovoru sa članovima Grupe O.H., i drugim, njima poznatim licima, u namjeri da tokom 2017. godine, hapšenjem svrgnu ili oduzmu slobodu kretanja tadašnjem predsjedniku Vrhovnog suda Federacije Miloradu Novkoviću, a nakon što je prethodno tijekom marta i aprila 2017. godine, članu Grupe O.H., obećala i čvrsto obećanje dala, da Tužilaštvo KS protiv njega ima dokaze o njegovim kriminalnim radnjama, ali da neće biti uhapšen, ukoliko bude ispunjavao protupravne zahtjeve Burzić Dalide, na što isti prihvaćajući naloge i upute Burzić Dalide postaje pripadnikom kriminalne Grupe, pa je ista Burzić Dalida po prethodnom dogovoru sa članom Grupe O.H., a koji kao član Grupe, pristaje na naloge i upute Burzić Dalide, na način, da Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, svojim Zahtjevom i Prijedlogom, broj: T09 0 KTA 0110797 17 od 23. 03. 2017. godine, stavi pod posebne istražne radnje iz člana 132. u vezi sa članom 131. i članom 130. stav 2. ZKP-a F BiH člana Grupe O.H., rođen 12. 02. 1959. godine, i druga lica, a u kojem Prijedlogu za posebne istražne radnje je navedeno Općinskom sudu u Sarajevu, da se član Grupe O.H. i drugi, stave pod navedene mjere, zbog osnova sumnje, da su počinili krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz člana 340. stav 1. i 2. KZ F BiH, u vezi sa krivičnim djelom „Primanje dara ili drugih oblika koristi“ iz člana 380. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 32. KZ F BiH, da bi Općinski sud u Sarajevu, postupajući po prijedlogu Tužilaštva KS, a prethodno dezavuiran, ne znajući sud, da se radi o dogovorenom „dilu“ i dogovoru Dalide Burzić i člana Grupe O.H., a s ciljem otkrivanja osumnjičenih u pripremanju, organiziranju, izvršenju i prikrivanju krivičnih djela, otkrivanja i identificiranja drugih osumnjičenih, te prikupljanja materijalnih dokaza, donio Naredbu, broj: 65 0 K 636069 Kpp od 23. 03. 2017. godine, označenu kao „STROGO POVJERLJIVO – HITNO“, te naredio Federalnoj upravi policije, da uz asistenciju Obavještajno – sigurnosne agencije BiH provodi Naredbu Općinskog suda u Sarajevu za posebne istražne radnje iz člana 132. u vezi sa članom 131. i članom 130. stav 2. ZKP-a F BiH nad članom Grupe O.H., rođen 12. 02. 1959. godine i drugima, koja Naredba se provodila sve do 18. 05. 2017. godine, da bi Burzić Dalida, a nakon što je istoga dana preko Suda ishodovala predmetnu Naredbu suda, članu Grupe O.H., takvu informaciju i saopćila, unatoč činjenici, da je sud predmetnu Naredbu označio kao „Strogo povjerljivu“, a člana Grupe O.H., kao osumnjičenog označio, te da bilo kakvo odavanje takvih informacija članovima Grupe ili drugim licima, ili trećim licima koja na to nemaju pravo, predstavlja krivično djelo odavanje službene tajne i pomoć učinitelju nakon učinjenog djela, da bi potom član Grupe O.H., postupajući po uputama Burzić Dalide, a nakon što je dobio informaciju od iste, da je sud izdao naredbu prema spomenutim policijskim i obavještajnim strukturama, da se nad članom Grupe O.H., i drugima, sprovode posebne istražne radnje, nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija, mobilnih i fiksnih telefona, presretanje i snimanje razgovora opremom za presretanje i snimanje, tajno praćenje i snimanje, te svakodnevno izlistavanje dolaznih i odlaznih poziva i odlaznih poruka, te praćenje baznih stanica preko kojih mobilnih aparata koristi i ostvaruje komunikaciju, da bi potom član Grupe O.H., sa mobilnih brojeva: 063-952-701, 032-554-815 i 062-900-900, a znajući, da se tajno prati i snima, u namjeri da namjesti željeni rezultat istrage Burzić Dalidi, te predstavi, da je člana Grupe O.H., angažirao predsjednik Vrhovnog suda Federacije Milorad Novković, iako su znali da to on nije, po uputama Burzić Dalide, stupio u telefonski kontakt sa licem F.B., prenoseći istome informaciju da predsjednik Vrhovnog suda F BiH Milorad Novković, koji komanduje sudijama traži 40.000,00 EUR-a mita, kako bi postupak za njemu krvno blisku osobu prošao po žalbenom postupku na Vrhovnom sudu povoljnije, na što F.B, ne pristaje, jer poznaje Novkovića 35 godina, kao čestitog i poštenog sudiju, zaključujući da je Novković meta Dalide Burzić, koja ga ne podnosi zbog Delimustafićevog predmeta, navodeći dalje, da je član Grupe O.H. bio kod F.B., te mu govorio, da je pod istragom kod Dalide Burzić, da ga ista hoće uhapsiti, ali da se poslije O.H. s njom nešto dogovorio, te da je to bilo u 5 ili 6 mjesecu 2017. godine, te da je član Grupe O.H., bio fotografiran sa sudijom Ustavnog suda BiH Miodragom Simovićem u hotelu Bosna u Banjaluci, da mu je Dalida Burzić tu fotografiju prezentirala, a potom istragu protiv Novkovića usmjeravala, te da je član Grupe O.H., dan pred sjednicu vijeća Vrhovnog suda F BiH ponovno stupio u kontakt sa F.B., tražeći mu 40.000,00 EUR-a namijenjenih za Novkovića, na što F.B., nije pristao, a koji novac je član Grupe O.H., namjeravao prilikom sastanka sa Novkovićem predati, odnosno podmetnuti, a potom Novković uhapšen biti, a u namjeri, da sa umišljajem ugrožavanja ustavnog poretka Federacije ili sigurnosti Federacije protupravno zatvori, drži zatvorenu ili na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja službenoj osobi institucija Federacije pri vršenju njegove službe, s ciljem da ga prisile, da što izvrši, ne izvrši ili trpi, a sve s umišljajem ugrožavanja ustavnog poretka Federacije ili sigurnosti Federacije protupravno zatvori, drži zatvorenog ili na drugi način oduzmu ili ograniče slobodu kretanja predsjedniku Vrhovnog suda Federacije fingiranjem i podmetanjem dokaza, da bi potom tadašnji predsjednik Vrhovnog suda F BiH saznavši što mu se sprema, uputio dopis Tužilaštvu BiH i OHR-u tražeći zaštitu;

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

E) – Članovi Grupe O.H., M.K., i D.P., su saslušavajući se u svojstvu svjedoka u prostorijama Tužilaštva BiH, u krivičnom predmetu, broj: T20 0 KT 0014035 17, priznali, da su u postupku pred Kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu lažne iskaze, pod iznudom, ucjenama i prijetnjom, dali te po uputama Burzić Dalide radili, navodeći dalje, da ih je Burzić Dalida zajedno sa članovima Grupe S.S. i S.B., ucijenila, te da ne znaju, ni ko su sudije Novković, ni Zahiragić, ni Hajdarević, ni Špoljarić, ni Stupar, ni tužioci Saša Jovanović, ni Karić, ni Kreštalica, ni Kamenica, ni Momo Tubić, te da su potpisali ono što je od njih Tužilaštvo KS zahtijevalo i tražilo, da su iskazi unaprijed bili pripremljeni, kao protuuslugu ne hapšenja i puštanja iz pritvora, a na koji dokazi upućuju dokazi označeni kao Glas 1 i Glas 2, te iskazi svjedoka spomenutih svjedoka datih u prostorijama Tužilaštva BiH, te iskazi svjedoka D.Š., A.Z., M.N.;

F) – U ovoj točki možete pročitati, kako je Dalida Burzić prijetila i pritisak i ucjenu na druge sudije Kantonalnog suda u Sarajevu vršila u predmetu „Dženan Memić“, prijeteći im hapšenjem ukoliko ne budu postupali po njezinim nalozima i uputama: https://www.dnevno.ba/vijesti/predmet-dzenan-memic-cetiri-godine-od-prijetnji-sudiji-igoru-todorovicu-od-strane-dalide-burzic-drzavni-tuzilac-cazim-hasanspahic-bez-konkretnih-poteza-saznanja-tuzilastva-bih-254903/?fbclid=IwAR0sBkjbcjWQFM_bm6KcVj1u04QfUaV3pbmemoJCRifFDiKlyYaH1Z5JtP8

VEZANI TEKSTOVI:

1. https://www.dnevno.ba/vijesti/feljton-prvi-predmet-dzenan-memic-organizirana-kriminalna-grupa-kako-se-dogovaralo-pripremalo-i-zataskavalo-ubistvo-dzenana-memica-255020/?fbclid=IwAR2Alufk23_tfhtYnoxvrhswBXz8QILn688ujCNeDtAPBZjknGRR-XGkxiE

2. https://www.dnevno.ba/vijesti/drugi-feljton-predmet-dzenan-memic-kantonalni-sud-jos-u-fazi-istrage-utvrdio-da-seferovici-nemaju-veze-sa-smrcu-dzenana-memica-tuzilastvo-ks-mijenja-kvalifikaci-255178/?fbclid=IwAR2OnWEadq1ECO7U3tMG8bAPMZWs8kLGzG1qbs3mOIoa1kf08k9_pKtgtR0

3. https://www.dnevno.ba/vijesti/treci-feljton-100-tisuca-maraka-mita-sudiji-ustavnog-suda-bih-koji-sjedi-u-drustvu-kriminogenih-lica-u-spasavanje-sudije-ukljucio-se-i-njegov-sin-tuzilac-drzavnog-tuzilastva-255418/?fbclid=IwAR294M8I-vdzeMDb1-KLvhANSl4DPf_GhTf-_GCWV3gwtig_uMIQoFz25yI

4. https://www.dnevno.ba/vijesti/hoce-li-sudija-ustavnog-suda-bih-miodrag-simovic-poci-sudbinom-bivseg-glavnog-tuzioca-bih-milorada-barasina-koji-je-suspendiran-i-smijenjen-upravo-zbog-kontakata-sa-kriminogenim-licima-255527/?fbclid=IwAR2-CDYQ1N110R_-fa09w6WaB7_XFrWVnoYqTfpDYigJquiYnjWSzVmMKls

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

ZADNJE VIJESTI